مقالات
 
نويسندگان
جستجو
آخرين مطالب
رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن
مطالب تصادفی
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … خريد فايل پايان نامه : تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم مهارت‏هاي اجتماعي از مهارت‏هاي اجتماعي تعاريف متعددي توسط صاحبنظران ارائه شده است كه در هر كدام از اين تعاريف به گونه‏اي اشاره به چندين مولفه از مهارت‏هاي اجتماعي شده است. سانتوس و السوپ[1] (1994) چند تعريف از صاحبنظران را كه تقريبا از تعاريف اخير مهارت‏هاي اجتماعي مي‏باشند نقل مي‏كند كه بدين شرح مي‏باشند. مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي عيني، قابل تعريف و مشخص هستند كه در موقعيت‏هاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي مثبتي را به دنبال دارند. نارسايي‏هاي مربوط به پيامدهاي اجتماعي شامل فقدان حساسيت نسبت به سايرين و ادراك ضعيف از موقعيت‏هاي اجتماعي است كه نهايتا منجر به الگوهاي رفتاري غيرقابل قبولي گرديده و پذيرش اجتماعي را دشوار مي‏سازد لازم به ذكر است كه بين مهارت‏هاي اجتماعي و صلاحيت‏هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد و مهارت‏هاي اجتماعي بخشي از صلاحيت‏هاي اجتماعي مي‏باشند. صلاحيت‏هاي اجتماعي تلفيقي از مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي سازشي هستند. چند نمونه از رفتارهاي سازشي عبارتند از: رشد جمعي صلاحيت علمي و رشد كلامي (موت و همكاران[2]، 1994). مهارت اجتماعي عبارتند از: رفتارهاي كلامي و غيركلامي كه موجب تعامل موثر فرد با ديگران مي‏شود. برخي از اين رفتارها عبارتند از: مشاركت كردن، رعايت نوبت، سازگاري پيش دستي در انجام فعاليت، انتخاب كردن، پذيرايي كردن و ارتباط برقرار كردن (گات و سفران، 1996، كرامتي 1381: 85-84). كارتلج و ميلبرن[3] (1996) نيز مهارت‏هاي اجتماعي را چنين تعريف مي‏نمايند. رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه كه موجب برقراري ارتباط متقابل گرديده و منجر به بروز پاسخ‏هاي مثبت و پرهيز از پاسخ‏هاي منفي شود (ترجمه نظري نژاد، 1375: 23). اهميت ارتباط اجتماعي با همسالان براي رشد كودكان تا آنجا پيشرفته كه ايجاد ارتباط نزديك با ديگران و عملكرد موفقيت آميز در گروه همسالان به طور فزاينده به عنوان عاملي براي پيش بيني عملكرد سالم اجتماعي در كودكان در آينده مورد تاييد قرار گرفته است. مهارت‏هاي اجتماعي نظير واكنش مثبت نسبت به هسمالان، توانايي پذيرش ديدگاه‏هاي ديگران و ابتكار در برقراري ارتباط متقابل، از جمله ويژگي‏هايي است كه كودكان محبوب و نامحبوب را از ديگران متمايز مي‏كند. (يوسفي، 1377) پياژه (1996) مدعي شد كه نحوه رفتار كودك با همسالان ساخت شناخت كودك را تغيير داده و مي‏تواند رفتار اجتماعي كودك را تحت تأثير قرار دهد. به عبارد ديگر تعامل با همسالان كودك را آماده مي‏كند تا نظرش را درباره ديگران بيان نمايد. ديدگاه اجتماعي اش را گسترش بخشد و توانايي كاهش دادن خود ميان بيني اش را پيدا مي‏نمايد ويگوتسكي همچنين از اهميت تعامل و ارتباط متقابل ميان همسالان حمايت مي‏كند و بيان مي‏دارد كه اين امر ظرفيت‏هاي هوشي و اجتماعي كودك را توسعه بخشيده و در نتيجه مي‏توان گفت كه كودك از طريق ارتباط با همسالان تجربه كسب مي‏كند و روش و رفتار بر افكار و تعاملات اجتماعي را دروني مي‏سازد و سپس آن‏ها را هماهنگ مي‏كند و نهايتا مهارت‏هاي اجتماعي را استحكام مي‏بخشد (همان منبع). مايكلسون[4] و همكاران (1997) در ارزيابي نشانه‏هاي مهارتي اجتماعي به نقش عنصر اصلي اشاره مي‏كند. مهارت‏هاي اجتماعي به طور معمول آموخته مي‏شود. شامل مجموعه‏اي از رفتارهاي كلامي و غيركلامي گوناگون مي‏شوند. مستلزم داوطلب شدن و ارائه پاسخ‏هاي مناسب موثرند. تقويت‏هاي اجتماعي ديگران را به حداكثر مي‏رسانند. ماهيت تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثير متقابل برخي از رفتارها احتياج دارند (به نقل از يوسفي، 1382، ص37) هارجي[5] (1998) با مرور تعاريف ماهرانه به نقش مهارت‏هاي اجتماعي اشاره مي‏كند و مي‏گويد: مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از: مجموعه‏اي از رفتارهي هدفمند و به هم مرتبط و مناسب با وضعيت كه آموختني بوده و تحت كنترل فرد مي‏باشد. نخست اينكه رفتارهاي اجتماعي هدفمند هستند، اما از اين رفتارها براي كسب نتايج استفاده مي‏كنيم. بنابراين خلاف ساير رفتارهايي كه اتفاقي يا غيرتعمدي هستند مهارت‏هاي اجتماعي هدفمند مي‏باشند. دومين ويژگي رفتارهاي اجتماعي ماهرانه، به هم مرتبط بودن اين توانايي هاست. يعني آنها رفتارهاي متفاوتي هستند كه به منظور دستيابي ويژه مورد استفاده قرار مي‏گيرد و ما به طور همزمان از آنها استفاده مي‏كنيم. سومين ويژگي مهارت‏هاي اجتماعي متناسب بودن آنها با وضعيت فردي از لحاظ اجتماعي ماهر است كه بتواند رفتارهايش را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهد. به اين ترتيب داشتن ارتباط ماهرانه نياز به استفاده صحيح و تسهيل كننده (از لحاظ رفتاري) شيوه‏هاي برقراري ارتباط مناسب و كارآمد با ديگران دارد (اريكسون[6] و همكاران، 1998، ترجمه بيگي و فيروزبخت، 1377). چهارمين ويژگي اين تعريف آن است كه مهارت‏هاي اجتماعي در واقع واحدهاي رفتار مجزايند. فردي كه از لحاظ اجتماعي مهارت دارد قادر است رفتارهاي مناسب داشته و اين توانايي‏هاي اجتماعي را در قابل عملكرد رفتاري پي ريزي كند، يكي از ويژگي‏هاي ارتباط اجتماعي ماهرانه است (سگرين[7]، 1999). پنجمين ويژگي اين تعريف آموختني بودن مهارت‏هاي اجتماعي است، در حال حاضر محققان اتفاق نظر دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند، زيرا كودكاني كه در بين انسان‏ها بزرگ نشده اند، از لحاظ اجتماعي و رفتارهاي متفاوت و نامقبول دارند و قادر به تكلم نمي باشند، همچنين شواهد نشان مي‏دهد كودكاني كه محيط خانوادگي گرمي نداشته اند رفتار اجتماعي نامعقولي دارند. (ايسلر فريوريكرن[8]، 1999، به نقل از بيگي و فيروزبخت، 1382). آخرين بخش تعريف مهارت‏هاي اجتماعي گوياي اين است كه افراد بر اين مهارت‏ها كنترل شناختي دارند، بنابراين كساني كه از لحاظ اجتماعي كمبود مهارت دارند، ممكن است عناصر اصلي مهارت‏هاي اجتماعي را فرا گرفته باشد اما فرايندهاي فكري لازم براي استفاده از اين عناصر در تعاملات خود بي بهره باشد، يكي از جنبه‏هاي مهم كنترل زمان بندي رفتارهاي اجتماعي است، اگر فايده رفتار اجتماعي دستيابي به نتايج مطلوب آن است، پس زمان بندي رفتار اهميت زيادي دارد. يعني بايد از رفتارهاي ماهرانه در موقعيت مناسب استفاده كرد. مثلا اگر مي‏خواهيم بر توان تقويت‏هاي كلاسي بيفزاييم بايد آن را بلافاصله پس از اظهار نظرهاي طرف مقابل استفاده كنيم. در واقع يكي از نشانه‏هاي بي‏كفايتي اجتماعي بيان بي موقع مطلب است پس شش ويژگي زمان استفاده از رفتارهاي اجتماعي به اندازه ماهيت اين رفتارها و نحوه انجام دادن آنها اهميت دارد (هارجي و مك كارتن، 1999، ترجمه فيروزبخت و بيگي، 1382). فيليپس[9] (2000) با مرور تحليل‏هاي ارائه شده در مورد مهارت‏هاي اجتماعي نتيجه مي‏گيرد كسي داراي مهارت‏هاي اجتماعي است كه با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه به حقوق و الزامات و رضايت خاطر و با انجام وظايف خود در حد معقولي دست يابد، بي آنكه حقوق الزامات، رضايت خاطر و يا وظايف ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال بتواند در اين مورد مبادله‏اي باز و آزاد با ديگران داشته باشد. در اين تعريف به عناصر كلان برخوردهاي اجتماعي يعني تقابل بين افراد اشاره شده است (هر چند فيليس خاطرنشان مي‏كند: “دانستن چگونه رفتار كردن در وضعيت‏هاي گوناگون” بخشي از مهارت‏هاي اجتماعي است) در تعريف بازرگان (1378) نيز به اين نكته اشاره شده است: “مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از فرايندهاي مركبي كه فرد را قادر مي‏سازد به گونه‏اي رفتار كند ديگران او را باكفايت تلقي كنند، مهارت‏هاي توانايي‏هاي لازم را براي انجام رفتارهاي هدفمند و موفقيت آميز است در اين تعريف مهارت‏هاي اجتماعي را بر اساس رفتار اشخاص تعريف مي‏كنند تا حدي متفاوت است مك كواير و پريستلي[10] (2001) مي‏گويند: مهارت‏هاي اجتماعي به رفتارهايي گفته مي‏شود كه شالوده ارتباط‏هاي موفق رو در رو را تشكيل مي‏دهند. آركايل[11] (2002) با در نظر گرفتن اهداف در تعريف خود اين تاكيد رفتاري تعميم مي‏دهد، او مي‏گويد: “منظور من از رفتارهاي اجتماعي ماهرانه رفتارهايي است كه به تكامل گران كمك مي‏كند به اهداف خود دست يابند”. كلي[12] (2002) بعد يادگيري را هم به اين تعريف مي‏افزايد، او مي‏گويد مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از رفتارهاي معين و آموخته شده‏اي كه افراد در روابط ميان فردي خود براي كسب تقويت‏هاي محيطي يا حفظ آن انجام مي‏دهند (هارجي و ديگران، ترجمه فيروزبخت، 1378، ص12). [1] – Santos and Elsop [2] – Moute [3] – Cartleg and Milbern [4] – Mikelson [5] – Harji [6] – Erikson [7] – Segrin [8] – Friver [9] – Filipse [10] – Mackkovayer and Prastli [11] – Arkile [12] – Celi متن كامل در سايت زير : پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 32
دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
همه : 1189

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد دامغان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته توليدات گياهي-باغباني

عنوان:

بررسي اثر۱-mcp، كلريد كلسيم و نيترات نقره بر ماندگاري گل بريده رز

استاد راهنما:

دكتر حسن خوش قلب

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

چكيده.......................................................................................................................................................................... ۱

فصل اول: مقدمه و كليات......................................................................................................................................... ۲

۱-۱-مقدمه.................................................................................................................................................................. ۲

۲-۱- گل رز در فرهنگ.............................................................................................................................................. ۳

۳-۱- تاريخچه گلكاري در جهان................................................................................................................................ ۴

۴-۱- تاريخچه گلكاري در ايران................................................................................................................................. ۵

۵-۱-وضعيت توليد گل وگياهان زينتي در ايران........................................................................................................ ۵

۶-۱- مشكلات صادرات گل در ايران....................................................................................................................... ۶

۷-۱- سطح زير كشت گل  ........................................................................................................................................ ۶

۸-۱- اهميت گل رز.................................................................................................................................................... ۶

۹-۱ - مشخصات گياه شناسي ................................................................................................................................... ۶

۱-۹-۱-نسترن R. moschata................................................................................................................................. 6

۲-۹-۱-گل‌محمدي  R. domoscena.................................................................................................................... 7

۳-۹-۱-سگ گل R. canina.................................................................................................................................... 7

۴-۹-۱-رز زرد R. foetida .................................................................................................................................... 7

۵-۹-۱-رز هيبريد R. hybrid.................................................................................................................................. 7

۱۰-۱ - مشكل گل هاي بريده.................................................................................................................................... ۸

۱-۱۰-۱-عوامل زراعي قبل از برداشت:  .................................................................................................................. ۸

۲-۱۰-۱-عوامل محيطي پس از برداشت: ................................................................................................................. ۹

۱۱-۱ - عوامل مهم پير شدن گل................................................................................................................................ ۹

۱-۱۱-۱-عدم توانائي جذب آب بوسيله ساقه........................................................................................................... ۹

۲-۱۱-۱-از دست دادن مقدار زيادي آب از گل هاي بريده...................................................................................... ۹

۳-۱۱-۱-كمبود كربوهيدرات ها................................................................................................................................. ۹

۴-۱۱-۱-بيماري ها و آفات........................................................................................................................................ ۹

۵-۱۱-۱-تأثير منفي گاز اتيلن..................................................................................................................................... ۹

۱۲-۱ - راهكارهاي افزايش طول عمر گل هاي بريده .............................................................................................. ۱۰

۱۳-۱- انبارداري ........................................................................................................................................................ ۱۰

۱۴-۱ -  انواع انبار...................................................................................................................................................... ۱۰

۱-۱۴-۱- انبار مرطوب............................................................................................................................................... ۱۰

۲-۱۴-۱-انبار خشك ................................................................................................................................................. ۱۰

۳-۱۴-۱-انبار با اتمسفر كنترل شده (CA)............................................................................................................... 11

۴-۱۴-۱-انبار با فشار كم (LPS  )........................................................................................................................... ۱۱

۱۵-۱- مواد طولاني‌كننده عمر گل هاي بريده  ......................................................................................................... ۱۱

۱۶-۱-كربو هيدرات ها .............................................................................................................................................. ۱۱

۱۷-۱-ميكروب كش ها و مهار كننده هاي رشد ميكروبي......................................................................................... ۱۲

۱-۱۷-۱-نمكهاي ۸ هيدروكسي كوئينولين................................................................................................................. ۱۲

۲-۱۷-۱-تيو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)................................................................................................... 12

۳-۱۷-۱-نيترات نقره (AgNo3 , SN).................................................................................................................. 12

۱۸-۱-اتيلن.................................................................................................................................................................. ۱۲

۱۹-۱-تنظيم‌كننده‌هاي رشد......................................................................................................................................... ۱۴

۱-۱۹-۱-جيبرلين ها  ................................................................................................................................................ ۱۴

۲-۱۹-۱-سيتوكنين .................................................................................................................................................... ۱۴

۳-۱۹-۱-آبسيزيك اسيد............................................................................................................................................. ۱۵

۲۰-۱-ساير تنظيم كننده هاي رشد ............................................................................................................................ ۱۵

۲۱-۱-كند كننده‌هاي رشد........................................................................................................................................... ۱۵

۲۲-۱-نحوه فعاليت كند كننده هاي رشد.................................................................................................................... ۱۶

۲۳-۱-ساير تركيبات افزايش‌دهنده طول عمر............................................................................................................ ۱۶

۲۴-۱-كيفيت آب........................................................................................................................................................ ۱۶

۲۵-۱-رو ش هاي مختلف تيمار پس از برداشت گل هاي بريده ............................................................................. ۱۶

۱-۲۵-۱-مقاوم كردن يا سازگار كردن ....................................................................................................................... ۱۶

۲-۲۵-۱-اشباع‌كردن.................................................................................................................................................... ۱۷

۳-۲۵-۱-آغشته كردن يا فرو بردن............................................................................................................................. ۱۷

۴-۲۵-۱-شكوفا نمودن غنچه‌ها.................................................................................................................................. ۱۷

۲۶-۱-اهداف از اجراي اين طرح............................................................................................................................... ۱۷

فصل دوم : بررسي منابع............................................................................................................................................ ۱۸

فصل سوم: مواد و روش­ها......................................................................................................................................... ۲۲

۱-۳-محل انجام  آزمايش............................................................................................................................................ ۲۲

۲-۳-موقعيت جغرافيايي استان سمنان...................................................................................................................... ۲۲

۳-۳-موقعيت جغرافيايي شهرستان دامغان و حومه آن.............................................................................................. ۲۲

۴-۳-مواد مورد استفاده در پژوهش............................................................................................................................ ۲۳

۵-۳- طرح آزمايشي و نحوه اجرا............................................................................................................................... ۲۳

۶-۳- اجراي طرح....................................................................................................................................................... ۲۳

۷-۳- روش هاي اندازه گيري صفات  مورد نظر....................................................................................................... ۲۴

۱-۷-۳-اندازه گيري وزن تر گل ............................................................................................................................... ۲۴

۲-۷-۳-اندازه گيري درصد باز شدن گل ها ............................................................................................................. ۲۴

۳-۷-۳-اندازه گيري پتانسيل آب در گلبرگ.............................................................................................................. ۲۵

۴-۷-۳-اندازه گيري درصد پژمردگي گل ها............................................................................................................. ۲۵

۵-۷-۳-اندازه گيري وزن خشك گل ها..................................................................................................................... ۲۵

۶-۷-۳اندازه گيري سطح برگ................................................................................................................................... ۲۶

فصل چهارم : نتايج و بحث ...................................................................................................................................... ۲۷

۱-۴- اثر تيمارهاي  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره و كلريد كلسيم بر وزن ترگل................................................ ۲۷

۲-۴- اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره وكلريد كلسيم بر وزن خشك گل.......................................................... ۳۰

۳-۴- اثر  سطح برگ با متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره و كلريد كلسيم بر گل رز .............................................. ۳۲

۴-۴- اثر متقابل زمان، رقم و متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي قطر گل.............................. ۳۵

۵-۴- اثر زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر روي پتانسيل آبي گل..................... ۴۱

۶-۴- اثر زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر روي درصد پژمردگي گل رز......... ۴۷

۷-۴- ضريب همبستگي صفات ................................................................................................................................. ۵۸

۸-۴ نمودارهاي همبستگي.......................................................................................................................................... ۶۰

نتيجه گيري نهايي........................................................................................................................................................ ۶۵

پيشنهادات.................................................................................................................................................................... ۶۸

فهرست منابع............................................................................................................................................................... ۶۹

فهرست منابع انگليسي ............................................................................................................................................... ۷۱

چكيده انگليسي .......................................................................................................................................................... ۷۴

 

فهرست جداول

جدول ۱-۴- اثر تيمارهاي  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره و كلريد كلسيم بر وزن ترگل.................................... ۲۸

جدول ۲-۴- تجزيه واريانس اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره وكلريد كلسيم و رقم ها بر روي وزن خشك گل رز  ۳۰

جدول ۳-۴- تجزيه واريانس اثر سطح برگ با متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم ورقم بر روي گل رز     ۳۳

جدول ۴-۴- تجزيه واريانس اثرات زمان(از روزي كه گل ها درون محلول ها قرار داده شدند تا روزي كه باز شدن گل ها به قطر ثابتي رسيدند )، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي قطر گل رز......................................... ۳۶

جدول۵-۴- مقايسه  ميانگين  اثرات زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي قطر گل   ۳۹

جدول ۶-۴- تجزيه واريانس اثرات زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي پتانسيل آبي گلبرگ گل رز..................................................................................................................................................................................... ۴۳

جدول۷-۴- مقايسه  ميانگين  اثرات زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي پتانسيل آبي گلبرگ رز..................................................................................................................................................................................... ۴۶

جدول ۸-۴- تجزيه واريانس اثرات زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي درصد پژمردگي گل رز..................................................................................................................................................................................... ۴۸

جدول۹-۴- مقايسه  ميانگين  اثر زمان، متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و واريته بر روي پژمردگي گل رز         ۵۱

جدول(۱۰-۴) ضريب همبستگي بين صفات مورد بررسي........................................................................................ ۵۹

 

فهرست نمودارها

(نمودار ۱-۴) اثر نوع رقم بر روي وزن تر گل رز..................................................................................................... ۲۸

(نمودار ۲-  ۴) - اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره وكلريد كلسيم بر روي وزن تر گل رز................................ ۲۹

(نمودار۳-  ۴) اثر متقابل  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره وكلريد كلسيم و نوع رقم بر روي وزن تر گل............ ۲۹

(نمودار ۴-  ۱) اثر نوع رقم بر روي وزن خشك گل رز........................................................................................... ۳۱

(نمودار ۵-  ۴) اثر  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي وزن خشك گل رز........................... ۳۱

(نمودار ۶-  ۴) اثر متقابل  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر روي وزن خشك گل رُز       ۳۲

(نمودار ۷-  ۴) اثر  سطح برگ و نوع رقم بر روي  گل رُز....................................................................................... ۳۳

(نمودار ۸-  ۴) اثر  سطح برگ با متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي  گل رُز........................ ۳۴

(نمودار ۹-  ۴) اثر متقابل سطح برگ با متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره و كلريد كلسيم بر روي گل رُز............. ۳۴

(نمودار۱۰-۴) اثر زمان(روز) بر روي قطر گل رُز..................................................................................................... ۳۷

(نمودار ۱۱-  ۴) اثر نوع رقم بر روي قطر گل رُز..................................................................................................... ۳۷

(نمودار ۱۲-  ۴) اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي قطر گل رُز....................................... ۳۸

(نمودار ۱۳-  ۴) اثر متقابل  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم  و نوع رقم بر روي قطر گل زُز....... ۳۸

(نمودار ۱۴-  ۴) اثر متقابل زمان و نوع رقم بر روي قطر گل رُز.............................................................................. ۳۹

(نمودار ۱۵-۴) اثر نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها............................................................................................. ۴۳

(نمودار ۱۶- ۴) اثر زمان بر روي پتانسيل آب گلبرگ ها.......................................................................................... ۴۴

(نمودار ۱۷-۴) اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي پتانسيل آب گلبرگ ها........................ ۴۴

(نمودار ۱۸- ۴) اثر متقابل  متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها ۴۵

(نمودار ۱۹-۴) اثر متقابل متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ ها... ۴۵

(نمودار ۲۰-  ۴) اثر نوع رقم بر درصد پژمردگي گل................................................................................................ ۴۹

(نمودار ۲۱-  ۴) اثر متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم بر روي درصد پژمردگي گل ها.................... ۴۹

(نمودار ۲۲-  ۴) اثر مدت زمان بر روي درصد پؤمردگي گل ها.............................................................................. ۵۰

(نمودار ۲۳-  ۴) اثر متقابل متيل سيكلو پروپان، نيترات نقره، كلريد كلسيم و نوع رقم بر درصد پژمردگي گل ها ۵۰

 

چكيده

گل رز(Rosa hybrida)  يكي از محبوب ترين گل ها در سطح جهاني محسوب مي شود و شاخه گل بريده آن بيشترين مصرف را در بين ساير گل ها داراست.  شاخه گل بريده رز به دلايل فيزيولوژيكي و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه اي، شديداً مستعد پژمردگي و كاهش طراوت و شادابي بوده و لازم است طول عمر شاخه بريده آن را تا حد امكان افزايش داد. اين پژوهش برروي دو رقم هلندي گل رز به نام هاي آنجلينا و دولس و به منظور بررسي اثر برخي مواد شيميايي با نام متيل سيكلو پروپان (mcp-1) با غلظت (۱۰ پي پي ام)، نيترات نقره(AGNO3) با غلظت (۳۰۰ پي پي ام) ،كلريد كلسيم (Cacl2) با غلظت (۵ گرم بر ليتر) و اثرات متقابل آن ها و نيز اثر طول مدت نگهداري شاخه بريده بر برخي خواص فيزيكوشيميايي، كيفي  و طول عمر شاخه بريده گل رز ارقام نامبرده، در دانشگاه آزاد اسلامي دامغان در سال ۱۳۹۲انجام گرفت و نمونه برداري ها به طور روزانه در طول مدت نگهداري گل هاي شاخه بريده انجام گرفت. در بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي و كيفي شاخه هاي بريده گل رز مشخص شد كاربرد مواد شيميايي نامبرده اثر معني داري بر سطح برگ، وزن تر و خشك شاخه هاي بريده نداشتند ولي بين دو رقم مورد آزمايش از نظر اين صفات اختلاف معني داري وجود داشت. (در سطح احتمال يك درصد). از نظر قطر گل تيمار مخلوط نيترات نقره و ۱- متيل سيكلو پروپان بيشترين قطر گل را ايجاد نمود و اختلاف آن با ساير تيمارها معني دار بود و نيز از نظر زماني روز سوم پس از برداشت، بيشترين قطر گل را ايجاد نمود و نسبت به ساير زمان ها معني دار بود (در سطح يك درصد).  اثر نوع رقم بر پتانسيل آب گلبرگ نشان داد، پتانسيل آب در گلبرگهاي اين دو رقم با يكديگر اختلاف معني داري داشته و ميزان آن در رقم آنجلينا بالاتر از رقم دولس ويتا بود و ميزان آن در رقم آنجلينا با قطر گل ۴۰ ميليمتر حدود ۲۵ درصد بيشتر از رقم دولس ويتا بود و همچنين از نظر اين صفت تيمار ۱- متيل سيكلو پروپان با ميزان ۵۵درصد بيشترين پتانسيل آب را نسبت به ساير تيمارها ايجاد نمود و نيز كابرد مختلط كلريد كلسيم و نيترات نقر ه كمترين پتانسيل آب را در گلبرگ ها ايجاد كرد. آزمايش ها نشان داد، درصد پژمردگي دو رقم مورد آزمايش اختلاف معني داري بايكديگر داشته و درصد پژمردگي در رقم آنجلينا حدود ۶ درصد بيشتر از رقم دولس ويتا بود. نتايج نشان داد، اثر تيمارهاي مختلف مواد شيميايي بر درصد پژمردگي گل اثر معني داري نسبت به شاهد داشته و بيشترين درصد پژمردگي با كاربرد نيترات نقره حاصل شد و اختلاف معني داري با تيمارهاي ديگر نشان داد. تيمارهاي  ۱- متيل سيكلو پروپان  و مخلوط هر سه ماده كمترين درصد پژمردگي را ايجاد كردند كه مي تواند به عنوان تيماري مطلوب براي كاهش درصد پژمردگي در گل رز پيشنهاد شوند. يك رابطه مثبت و معني دار بين افزايش وزن خشك و افزايش قطر گل با كاهش پژمردگي گل و افزايش طول عمر گل بريده مشاهده شد

 

۱-۱-مقدمه

گل رز يا گل سرخ از مهم ترين گل ها مي باشد كه هم به صورت گلداني و هم به صورت بريدني در بازارهاي جهاني داد و ستد مي شود به طوري كه امروزه رتبه اول جهاني را از لحاظ اقتصادي وكشت و كار دارد(وندورن و دوهانت ۱۹۹۴).

گل رز از مهمترين گل هاي شاخه بريده دنيا مي باشد كه مطالعات زيادي براي حفظ كيفيت پس از برداشت آن انجام شده است. ارقام جديد گل سرخ خصوصا در طي ۵۰ سال اخير به ايران وارد شدند(خليقي،۱۳۶۴).كوتاه بودن عمرماندگاري گل هاي رز به واسطه كاهش هدايت آبي در ساقه هاي آن است كه معمولاًبا پژمردگي زود هنگام، خميدگي گردن و عدم باز شدن گل ها همراه مي باشد(جين و همكاران ۲۰۰۶).تغيير رنگ گلبرگ ها در گل هاي رز و خشكيدگي آن ها كه معمولا از لبه گلبرگ ها شروع مي شود از عوامل اصلي غير قابل عرضه شدن گل ها به بازار مي باشد(اسفناني و همكاران،۱۳۸۶).از ميان رنگيزه ها، آنتوسيانين هاي موجود در گلبرگ ها در مرحله پس از برداشت تغييرات ظاهري زيادي را نشان مي دهد. كاهش آنتوسيانين در گلبرگ ها رابطه مستقيمي با كاهش طول عمر پس از برداشت و بازارپسندي گل رز دارد(اسفناني و همكاران،۱۳۸۶).

عوامل متعددي عمر پس از برداشت گل هاي رز را كنترل مي كند كه مي توان آن ها را به عوامل قبل از برداشت وعوامل پس از برداشت تقسيم كرد.رقم، مقداركربوهيدرات ها، كلسيم و كبالت ذخيره شده در بافت هاي گل از جمله عوامل قبل از برداشت مي باشد(باتاچارچ،۱۹۹۴).دماي انبار، غلظت اتيلن داخلي و محيط نگهداري، ميزان آلودگي سطحي به ميكروارگانيسم ها از عوامل پس از برداشت هستند كه به شدت عمرماندگاري گل ها را تحت تأثير قرار مي دهد (فاراقروهمكاران،۱۹۸۶).

براي به تأخير انداختن پيري و طولاني كردن عمرماندگاري و پس از برداشت گل هاي شاخه بريده از تركيبات شيميايي مختلف از جمله:۱-متيل سيكلو پروپان (۱-MCP)، يون نقره، آمينو وينيل گليسين (AVG) ، و آمينو اتوكسي استيك اسيد (AOA) استفاده مي شود.

تركيب ۱-MCP و يون نقره بازدارنده عمل اتيلن مي باشد اما دو تركيب ديگر به عنوان بازدارنده هاي سنتز اتيلن مي باشند كه با كاهش توليد اتيلن عمر پس از برداشت محصولات را زياد مي كنند(گينگ وهمكاران،۲۰۰۹).

عواملي مثل گرده افشاني، خشكي و تنش هاي دمايي با تغييرسطح هورموني و توليد گونه هاي فعال اكسيژن ، پيري گل هارا تسريع مي كند(ژانگ وكايرخام،۱۹۹۶).پيري يك فرآيند اكسيداتيو مي باشد و در آن گونه هاي فعال اكسيژن و سيستم آنتي اكسيداني دخالت دارد(باچانا،۱۹۹۷).كاهش فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و افزايش پراكسيده شدن ليپيدهاي غشاي سلولي به عنوان دليلي بر پيري در گونه هاي مختلف گياهي ذكر شده است(ديندساوهمكاران،۱۹۸۱).

تعداد صفحه : ۸۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۱۴ ] [ محمد ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
توضیحات سایت

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب