مقالات
 
نويسندگان
جستجو
آخرين مطالب
رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن
مطالب تصادفی
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … خريد فايل پايان نامه : تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم مهارت‏هاي اجتماعي از مهارت‏هاي اجتماعي تعاريف متعددي توسط صاحبنظران ارائه شده است كه در هر كدام از اين تعاريف به گونه‏اي اشاره به چندين مولفه از مهارت‏هاي اجتماعي شده است. سانتوس و السوپ[1] (1994) چند تعريف از صاحبنظران را كه تقريبا از تعاريف اخير مهارت‏هاي اجتماعي مي‏باشند نقل مي‏كند كه بدين شرح مي‏باشند. مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي عيني، قابل تعريف و مشخص هستند كه در موقعيت‏هاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي مثبتي را به دنبال دارند. نارسايي‏هاي مربوط به پيامدهاي اجتماعي شامل فقدان حساسيت نسبت به سايرين و ادراك ضعيف از موقعيت‏هاي اجتماعي است كه نهايتا منجر به الگوهاي رفتاري غيرقابل قبولي گرديده و پذيرش اجتماعي را دشوار مي‏سازد لازم به ذكر است كه بين مهارت‏هاي اجتماعي و صلاحيت‏هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد و مهارت‏هاي اجتماعي بخشي از صلاحيت‏هاي اجتماعي مي‏باشند. صلاحيت‏هاي اجتماعي تلفيقي از مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي سازشي هستند. چند نمونه از رفتارهاي سازشي عبارتند از: رشد جمعي صلاحيت علمي و رشد كلامي (موت و همكاران[2]، 1994). مهارت اجتماعي عبارتند از: رفتارهاي كلامي و غيركلامي كه موجب تعامل موثر فرد با ديگران مي‏شود. برخي از اين رفتارها عبارتند از: مشاركت كردن، رعايت نوبت، سازگاري پيش دستي در انجام فعاليت، انتخاب كردن، پذيرايي كردن و ارتباط برقرار كردن (گات و سفران، 1996، كرامتي 1381: 85-84). كارتلج و ميلبرن[3] (1996) نيز مهارت‏هاي اجتماعي را چنين تعريف مي‏نمايند. رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه كه موجب برقراري ارتباط متقابل گرديده و منجر به بروز پاسخ‏هاي مثبت و پرهيز از پاسخ‏هاي منفي شود (ترجمه نظري نژاد، 1375: 23). اهميت ارتباط اجتماعي با همسالان براي رشد كودكان تا آنجا پيشرفته كه ايجاد ارتباط نزديك با ديگران و عملكرد موفقيت آميز در گروه همسالان به طور فزاينده به عنوان عاملي براي پيش بيني عملكرد سالم اجتماعي در كودكان در آينده مورد تاييد قرار گرفته است. مهارت‏هاي اجتماعي نظير واكنش مثبت نسبت به هسمالان، توانايي پذيرش ديدگاه‏هاي ديگران و ابتكار در برقراري ارتباط متقابل، از جمله ويژگي‏هايي است كه كودكان محبوب و نامحبوب را از ديگران متمايز مي‏كند. (يوسفي، 1377) پياژه (1996) مدعي شد كه نحوه رفتار كودك با همسالان ساخت شناخت كودك را تغيير داده و مي‏تواند رفتار اجتماعي كودك را تحت تأثير قرار دهد. به عبارد ديگر تعامل با همسالان كودك را آماده مي‏كند تا نظرش را درباره ديگران بيان نمايد. ديدگاه اجتماعي اش را گسترش بخشد و توانايي كاهش دادن خود ميان بيني اش را پيدا مي‏نمايد ويگوتسكي همچنين از اهميت تعامل و ارتباط متقابل ميان همسالان حمايت مي‏كند و بيان مي‏دارد كه اين امر ظرفيت‏هاي هوشي و اجتماعي كودك را توسعه بخشيده و در نتيجه مي‏توان گفت كه كودك از طريق ارتباط با همسالان تجربه كسب مي‏كند و روش و رفتار بر افكار و تعاملات اجتماعي را دروني مي‏سازد و سپس آن‏ها را هماهنگ مي‏كند و نهايتا مهارت‏هاي اجتماعي را استحكام مي‏بخشد (همان منبع). مايكلسون[4] و همكاران (1997) در ارزيابي نشانه‏هاي مهارتي اجتماعي به نقش عنصر اصلي اشاره مي‏كند. مهارت‏هاي اجتماعي به طور معمول آموخته مي‏شود. شامل مجموعه‏اي از رفتارهاي كلامي و غيركلامي گوناگون مي‏شوند. مستلزم داوطلب شدن و ارائه پاسخ‏هاي مناسب موثرند. تقويت‏هاي اجتماعي ديگران را به حداكثر مي‏رسانند. ماهيت تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثير متقابل برخي از رفتارها احتياج دارند (به نقل از يوسفي، 1382، ص37) هارجي[5] (1998) با مرور تعاريف ماهرانه به نقش مهارت‏هاي اجتماعي اشاره مي‏كند و مي‏گويد: مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از: مجموعه‏اي از رفتارهي هدفمند و به هم مرتبط و مناسب با وضعيت كه آموختني بوده و تحت كنترل فرد مي‏باشد. نخست اينكه رفتارهاي اجتماعي هدفمند هستند، اما از اين رفتارها براي كسب نتايج استفاده مي‏كنيم. بنابراين خلاف ساير رفتارهايي كه اتفاقي يا غيرتعمدي هستند مهارت‏هاي اجتماعي هدفمند مي‏باشند. دومين ويژگي رفتارهاي اجتماعي ماهرانه، به هم مرتبط بودن اين توانايي هاست. يعني آنها رفتارهاي متفاوتي هستند كه به منظور دستيابي ويژه مورد استفاده قرار مي‏گيرد و ما به طور همزمان از آنها استفاده مي‏كنيم. سومين ويژگي مهارت‏هاي اجتماعي متناسب بودن آنها با وضعيت فردي از لحاظ اجتماعي ماهر است كه بتواند رفتارهايش را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهد. به اين ترتيب داشتن ارتباط ماهرانه نياز به استفاده صحيح و تسهيل كننده (از لحاظ رفتاري) شيوه‏هاي برقراري ارتباط مناسب و كارآمد با ديگران دارد (اريكسون[6] و همكاران، 1998، ترجمه بيگي و فيروزبخت، 1377). چهارمين ويژگي اين تعريف آن است كه مهارت‏هاي اجتماعي در واقع واحدهاي رفتار مجزايند. فردي كه از لحاظ اجتماعي مهارت دارد قادر است رفتارهاي مناسب داشته و اين توانايي‏هاي اجتماعي را در قابل عملكرد رفتاري پي ريزي كند، يكي از ويژگي‏هاي ارتباط اجتماعي ماهرانه است (سگرين[7]، 1999). پنجمين ويژگي اين تعريف آموختني بودن مهارت‏هاي اجتماعي است، در حال حاضر محققان اتفاق نظر دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند، زيرا كودكاني كه در بين انسان‏ها بزرگ نشده اند، از لحاظ اجتماعي و رفتارهاي متفاوت و نامقبول دارند و قادر به تكلم نمي باشند، همچنين شواهد نشان مي‏دهد كودكاني كه محيط خانوادگي گرمي نداشته اند رفتار اجتماعي نامعقولي دارند. (ايسلر فريوريكرن[8]، 1999، به نقل از بيگي و فيروزبخت، 1382). آخرين بخش تعريف مهارت‏هاي اجتماعي گوياي اين است كه افراد بر اين مهارت‏ها كنترل شناختي دارند، بنابراين كساني كه از لحاظ اجتماعي كمبود مهارت دارند، ممكن است عناصر اصلي مهارت‏هاي اجتماعي را فرا گرفته باشد اما فرايندهاي فكري لازم براي استفاده از اين عناصر در تعاملات خود بي بهره باشد، يكي از جنبه‏هاي مهم كنترل زمان بندي رفتارهاي اجتماعي است، اگر فايده رفتار اجتماعي دستيابي به نتايج مطلوب آن است، پس زمان بندي رفتار اهميت زيادي دارد. يعني بايد از رفتارهاي ماهرانه در موقعيت مناسب استفاده كرد. مثلا اگر مي‏خواهيم بر توان تقويت‏هاي كلاسي بيفزاييم بايد آن را بلافاصله پس از اظهار نظرهاي طرف مقابل استفاده كنيم. در واقع يكي از نشانه‏هاي بي‏كفايتي اجتماعي بيان بي موقع مطلب است پس شش ويژگي زمان استفاده از رفتارهاي اجتماعي به اندازه ماهيت اين رفتارها و نحوه انجام دادن آنها اهميت دارد (هارجي و مك كارتن، 1999، ترجمه فيروزبخت و بيگي، 1382). فيليپس[9] (2000) با مرور تحليل‏هاي ارائه شده در مورد مهارت‏هاي اجتماعي نتيجه مي‏گيرد كسي داراي مهارت‏هاي اجتماعي است كه با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه به حقوق و الزامات و رضايت خاطر و با انجام وظايف خود در حد معقولي دست يابد، بي آنكه حقوق الزامات، رضايت خاطر و يا وظايف ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال بتواند در اين مورد مبادله‏اي باز و آزاد با ديگران داشته باشد. در اين تعريف به عناصر كلان برخوردهاي اجتماعي يعني تقابل بين افراد اشاره شده است (هر چند فيليس خاطرنشان مي‏كند: “دانستن چگونه رفتار كردن در وضعيت‏هاي گوناگون” بخشي از مهارت‏هاي اجتماعي است) در تعريف بازرگان (1378) نيز به اين نكته اشاره شده است: “مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از فرايندهاي مركبي كه فرد را قادر مي‏سازد به گونه‏اي رفتار كند ديگران او را باكفايت تلقي كنند، مهارت‏هاي توانايي‏هاي لازم را براي انجام رفتارهاي هدفمند و موفقيت آميز است در اين تعريف مهارت‏هاي اجتماعي را بر اساس رفتار اشخاص تعريف مي‏كنند تا حدي متفاوت است مك كواير و پريستلي[10] (2001) مي‏گويند: مهارت‏هاي اجتماعي به رفتارهايي گفته مي‏شود كه شالوده ارتباط‏هاي موفق رو در رو را تشكيل مي‏دهند. آركايل[11] (2002) با در نظر گرفتن اهداف در تعريف خود اين تاكيد رفتاري تعميم مي‏دهد، او مي‏گويد: “منظور من از رفتارهاي اجتماعي ماهرانه رفتارهايي است كه به تكامل گران كمك مي‏كند به اهداف خود دست يابند”. كلي[12] (2002) بعد يادگيري را هم به اين تعريف مي‏افزايد، او مي‏گويد مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از رفتارهاي معين و آموخته شده‏اي كه افراد در روابط ميان فردي خود براي كسب تقويت‏هاي محيطي يا حفظ آن انجام مي‏دهند (هارجي و ديگران، ترجمه فيروزبخت، 1378، ص12). [1] – Santos and Elsop [2] – Moute [3] – Cartleg and Milbern [4] – Mikelson [5] – Harji [6] – Erikson [7] – Segrin [8] – Friver [9] – Filipse [10] – Mackkovayer and Prastli [11] – Arkile [12] – Celi متن كامل در سايت زير : پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 34
دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
همه : 1191

گرايش   اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

با عنوان : تعيين دامنه خط برف با استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي

(واحد رشت)

دانشكده تحصيلات تكميلي گروه جغرا فيا

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته جغرافيا اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

 عنوان:

تعيين دامنه خط برف با استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي و ماهواره اي در استان گيلان

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
فصل اول
۱-۱ بيان مسئله و ضرورت انجام آن
۳
۱-۲ سوالات تحقيق
۵
۱-۴ اهداف تحقيق
۵
۱-۵ فرضيات تحيقق
۵
۱-۶ محدوديت­ها و موانع تحقيق
۶
فصل دوم
۲-۱ مقدمه
۸
۲-۲ مباني نظري تحقيق
۹
۲-۲-۱ روش هاي متداول در تهيه نقشه هاي خط برفمرز
۹
۲-۲-۱-۱ استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي
۹
۲-۲-۱-۲ استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
۹
۲-۲-۱-۲-۱ اصول سنجش از دور
۹
   2-2-1-2-2 سيستم اطلاعات جغرافيايي و تلفيق آن با سنجش از دور
۱۱
   2-2-1-2-3 كاربردهاي RS و GIS
۱۲
   2-2-1-2-4 استفاده از سنجش از دور
۱۵

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
   2-2-1-2-5 سنجنده MODIS
۱۷
   2-2-1-2-6 اصول طراحي سنجنده MODIS
۱۷
   2-2-1-2-7 كاربردهاي داده هاي سنجنده MODIS
۱۸
۲-۲-۱-۳ استفاده تلفيقي از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور
۱۸
۲-۳ پيشينه تحقيق
۱۸
۲-۳-۱ پيشينه تحقيق در جهان
۱۸
۲-۳-۲ پيشينه تحقيق در ايران
۱۹
۲-۳-۳ پيشينه تحقيق در محدوده تحقيق
۲۰
فصل سوم
۳-۱ موقعيت جغرافيايي محدوده تحقيق
۲۳
۳-۲ داده هاي تحقيق
۲۷
۳-۲-۱ منشاء بارندگي هاي استان گيلان
۲۷
۳-۲-۲ شبكه­ي ايستگاههاي هواشناسي و منابع آماري مورد استفاده
۲۷
۳-۲-۳ انتخاب دوره­ي آماري مشترك داده هاي ايستگاههاي هواشناسي
۲۸
۳-۲-۴ بازسازي و تكميل آمار ايستگاههاي هواشناسي
۳۱
۳-۲-۵ تصاوير ماهواره اي پوشش برف سنجنده Modis
۳۱
۳-۲-۵-۱ سطح پوشش برف
۳۱

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
۳-۲-۵-۲ توليدات سطح پوشش برف توسط سنجنده modis
۳۲
۳-۳ روش اجراي تحقيق
۳۴
۳-۳-۱ پيش پردازش تصاوير ماهواره اي
۳۴
۳-۳-۲ تصحيح هندسي
۳۴
۳-۳-۳ الگوريتم مورد استفاده در استخراج سطوح پوشيده شده از برف
۳۵
۳-۳-۴ استخراج داده هاي سطوح پوشش برف
۳۶
فصل چهارم
۴-۱ يافته هاي تحقيق
۳۸
۴-۱-۱ سيستم هاي هواشناسي اثرگذار در استان
۳۸
۴-۱-۲ بررسي و تحليل دما
۳۹
۴-۱-۳ تبديل داده هاي ايستگاههاي هواشناسي به رستر
۴۳
۴-۱-۴ گراديان تغييرات دما نسبت به ارتفاع
۴۶
۴-۱-۴-۱ نمودارهاي گراديان متوسط دماي حداقل ها
۴۸
۴-۱-۴-۲ نمودارهاي گراديان متوسط دماي حداكثرها
۵۰
۴-۱-۴-۳ نمودارهاي گراديان متوسط دماي ماهانه
۵۳
۴-۱-۵ نقشه هاي توليد شده پوشش برف و خطوط ارتفاعي دماي صفر درجه
۵۶

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
         فصل پنجم
۵-۱ بحث
۶۴
۵-۲ نتيجه گيري
۶۷
۵-۳ آزمون فرضيات
۶۸
۵-۴ پيشنهادات
۶۸
  منابع و مآخذ
۶۹
  چكيده انگليسي
۷۱

چكيده

به دليل نقش بسزاي پوشش برفي در چرخه هيدرولوژيكي، بررسي خصوصيات پوشش برف (سطح پوشش برف) با تفكيك مكاني و زماني بالا ضروري به نظر مي رسد. اندازه گيري اين پارامتر عموماً با استفاده از مشاهدات ميداني در ايستگاه هاي هواشناسي صورت مي پذيرد. اما از آنجايي كه ايستگاه هاي برف سنجي از توزيع مكاني مناسبي برخوردار نبوده و عموماً در ارتفاعات حوضه كه تراكم برف و روزهاي همراه با برف بيشتر است، تعداد اين ايستگاه ها بسيار محدود است، بنابراين استفاده از روش هاي سنتي اندازه گيري زميني از كارايي لازم براي پايش متناوب مشخصات فيزيكي برف برخوردار نمي باشند. از اين رو، تعيين اين پارامتر ها بايد متكي بر روش هايي باشد كه در تماس مستقيم با برف نبوده و به صورت غير مستقيم تخمين قابل قبولي از اين پارامتر ها را در اختيار ما قرار مي دهند. نقشه هاي توپوگرافي، تصاوير ماهواره اي ۸ روزه MODIS و داده هاي اقليمي دما و بارش روزانه و ماهانه ايستگاه هاي هواشناسي، ابزارها و داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش هستند. همچنين از نرم افزارهاي Arc GIS و ERDAS IMAGINE و ساير نرم افزارها براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده شده است. در اين راستا، با استفاده از اين اطلاعات در يك دوره آماري ۱۳ ساله از سال آبي ۸۰-۱۳۷۹ لغايت ۹۲-۱۳۹۱ و در ماه هاي آبان تا فروردين، با استفاده از آمار بارش برف روزانه، دماهاي ماهانه (حداكثر، حداقل و متوسط)، خط پيشروي و پسروي برف در ماه هاي مختلف سال و پتانسيل سطوح تحت ريزش آن مشخص شد و با مقايسه با تصاوير سطح پوشش برف، خط برف مرز در سطح استان تعيين و بررسي گرديد. نتايج نشان از تطابق بالاي اين خط در تصاوير ماهواره اي پوشش برف در ماه هاي آذر، دي، بهمن و اسفند با ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط دماي ماهانه كه نشان دهنده متوسط خطوط ذوب و ريزش برف روي زمين است، در همين ماهها مي باشد.

واژگان كليدي: خط برف مرز، نرم افزارهايArc GIS و ERDAS IMAGINE، تصاوير ماهواره اي MODIS.

 1-1. بيان مسأله و ضرورت انجام تحقيق

از آن جا كه تعيين محدوده هاي اقليمي در نواحي كوهستاني به صورت سطوح ارتفاعي مورد توجه است، بنابراين ، توجه پژوهشگران معطوف به دستيابي ارقام ارتفاعي است كه گوياي مرز مشخّص و تسلّط عوامل متفاوت فرسايشي است. به عبارت ديگر، تلاش در زمينه ي تعيين حدي است كه فراتر از آن، آثار عوامل فرسايش به صورتي متفاوت در محيط ظاهر شده باشند.

كنترل و مهار منابع محدود آب شيرين، از اولويت هاي اصلي برنامه ريزي براي منابع آب كشور مي باشد. يكي از اين منابع، نزولات جوي در ارتفاعات است كه سهم بيشتري از آن را برف تشكيل مي دهد. برف منبع مهمي براي جريان رودخانه ها در طي كليه فصول سال در استان گيلان است.

وقوع خشكسالي هاي اخير و كاهش شديد منابع آبي از يك سو و نقش و اهميت نزولات برفي در تغذيه منابع آبهاي زير زميني در مناطق كوهستاني ايحاب مي كند كه به طريق ممكن و با اعمال تمهيدات لازم و مناسب، از منابع موجود حداكثر بهره برداري را به عمل آورد. حفظ آبهاي سطحي و تلاش در جهت بيشتر نفوذ دادن آبهاي ناشي از ذوب برف به خاك مي تواند در اين ارتباط موثر و مفيد واقع گردد. با عنايت به اينكه بخش اعظم بارندگي ها در مناطق كوهستاني به شكل برف نازل مي شوند مديريت بر منابع برفي در نواحي كوهستاني از اهميت زيادي برخوردار است.

در مناطق سرد، كوهستاني و مرتفع بخش اعظم بارندگي ها به شكل برف نازل مي شوند. منابع آبي موجود در اين قبيل مناطق، متأثر از ميزان بارش برف بوده و غالباٌ از طريق آبهاي حاصل از ذوب برف تغذيه مي شوند و وضعيت بيلان آبي و رژيم آبدهي منابع آب موجود در اين قبيل مناطق به ميزان و سرعت ذوب برف و يا ماندگاري آن بر روي زمين و سطوح آبگير و تغذيه آنها بستگي دارد.

ماندگاري برف بر روي زمين ارتباط مستقيم با شدت ذوب برف داشته و شدت ذوب برف نيز به دماي محيط (دماي هوا، دماي سطح زمين) و تداوم گرما (طول مدت روز) بستگي دارد. از طرفي دماي محيط به جهت شيب و ارتفاع منطقه و دماي سطح زمين نيز به جنس و رنگ آن وابسته است. معمولا اجسام تيره و كدر مقدار بيشتري گرماي ناشي از تابش خورشيد را جذب مي نمايند و طبيعتا در شرايط مشابه گرمتر از سطوح روشن مي گردند. تراكم و عمق انباشته برف نيز در اين فرايند بي تأثير نبوده و به دليل پايين بودن سرعت انتقال گرما، برف هاي متراكم و انباشته سرعت ذوب كمتري خواهند داشت.

   ذخاير برفي و آب معادل آن حدود يك سوم از آب مورد نياز براي فعاليت هاي كشاورزي و آبياري در سراسر كره زمين را تامين مي كند. در كشور ما نيز اين ذخاير در ارتفاعات مي تواند به عنوان يك منبع غني آب شيرين مورد توجه قرار گيرد. برف منبع مهمي براي جريان رودخانه ها در طي فصول بهار و تابستان است. تا كنون شناسايي دقيق اين منبع شيرين و مهم آبي بدليل كمبود اطلاعات و آمار مكفي ميسر نبوده است. كمبود ايستگاههاي هواشناسي در مناطق ارتفاعي، صعب العبور بودن مناطق كوهستاني، عدم وجود تجهيزات و امكانات مناسب جهت آماربرداري در اين مناطق خصوصاً در ماههاي سرد و برفي، دقت كم اطلاعات برداشت شده از ايستگاههاي موجود در نواحي كوهستاني و ... باعث عدم شناخت دقيق اين منبع مهم آبي گرديده است.

استان گيلان با مساحتي معادل ۱۴۰۴۷ كيلومتر مربع، يكي از استان­هاي شمالي ايران است كه در محدوده­ي جغرافيايي ۱۱ً َ۳۲ ˚۴۸ تا ۴۴ً ۳۶َ ˚۵۰ طول شرقي و ۲۱ً َ۳۳ ˚۳۶ تا ً۰۹ َ۲۷˚۳۸ عرض شمالي واقع گرديده و در بين درياي خزر و استان­هاي اردبيل، مازندران، زنجان و قزوين، محصور گرديده است.

ويژگي­هاي جغرافيايي استان گيلان و وجود سلسله جبال البرز و هم­جواري با درياي خزر، باعث گرديده تا اين استان، پرباران­ترين استان كشور محسوب گردد، به­طوري كه بارندگي سالانه­ي آن در برخي از مناطق، از ۲۰۰۰ ميلي­متر نيز تجاوز مي­كند.

شرايط اقليمي مناسب، خاك­هاي حاصل­خيز آبرفتي، رودخانه­هاي فراوان و پرآب، جنگل­هاي انبوه و وسيع و مراتع طبيعي اين استان، زمينه­ي­ مساعدي را براي فعاليت­هاي كشاورزي و صنايع تبديلي فراهم نموده است، به طوري كه برخي از توليدات و محصولات اين ناحيه، نظير برنج، توتون، چاي، پيله­­ي ابريشم، بادام زميني، زيتون، مركبات، فندق، دانه­هاي روغني، گل و گياه زينتي و ...، نه تنها در سطح كشور، بلكه در سطح دنيا نيز از شهرت خاصي برخوردار است.

نگاهي اجمالي به وضعيت آبي استان گيلان، حكايت از شرايط مطلوب پتانسيل آبي منطقه دارد، به طوري كه ميزان بارش و رواناب اين استان، حدود شش برابر متوسط كشور و تقريباً دو برابر متوسط جهاني است. اما با اين وجود، به دليل اينكه اكثر بارش­هاي منطقه در دو فصل پاييز و زمستان رخ مي دهد و با توجه به كمبود زيرساخت­هاي آبي، در حال حاضر نمي­توان حتي از ۵۰ درصد پتانسيل آبي استان نيز استفاده نمود. به همين جهت، همه­ساله دغدغه­ي كم­آبي در فصل آبياريِ محصولات كشاورزي، خصوصاً محصول استراتژيك برنج، كه بيشتر آب مورد نياز آن از باران تأمين مي­گردد، كم و بيش وجود دارد.

استان گيلان داراي اقليمي مرطوب و معتدل در مناطق دشت و اقليمي سرد و نيمه خشك در مناطق كوهستاني است[۱] و همواره در ماههاي سرد سال ارتفاعات آن پوشيده از برف مي باشد. اين ريزش­ها عموماً از ابتداي آبان آغاز و تا اواخر فروردين ماه ادامه مي يابد و تأثير بسيار مهمي در تغذيه دبي هاي پايه رودخانه ها در فصول بهار و تابستان دارد.

در اين تحقيق كوشش مي گردد با استفاده تلفيقي از داده هاي موجود ايستگاههاي هواشناسي در سطح استان و داده هاي تصاوير ماهواره اي پوشش سطح برف سنجنده MODIS از ماهواره TERRA برآورد نسبتاً دقيقي از مرز برف را در نواحي مرتفع استان در ماههاي مختلف و برف گير سال بدست آورد. تعيين سطوح پوشش برف در اين نواحي مي تواند كمك زيادي به برنامه ريزان منابع آبي جهت استفاده مطلوب از اين منبع مهم آبي در سطح استان و خصوصاً مناطق مرتفع كه در ماههاي گرم سال با كم آبي مواجه مي باشند، گردد.

۱-۲. سوال تحقيق

آيا استفاده تلفيقي از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي در كنار داده هاي تصاوير ماهواره اي سطح پوشش برف سنجنده MODIS براي تعيين خط برف مرز در نواحي كوهستاني استان باعث افزايش دقت نتايج مي گردد؟

۱-۳. اهداف تحقيق

- استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي در كنار تصاوير ماهواره اي سطح پوشش برف سنجنده MODIS جهت افزايش دقت برآوردها در تعيين خط مرز برف در مناطق كوهستاني

- شناخت توانايي هاي نرم افزارهاي Arc GIS و ERDAS IMAGINE در تعيين خط برف مرز

- استفاده از آمار بارش برف روزانه، دماهاي ماهانه (حداكثر، حداقل و متوسط) براي مشخص كردن خط پيشروي و پسروي برف در ماه هاي سرد سال(آبان تا فروردين) و تعيين پتانسيل سطوح تحت ريزش آن.

۱-۴. فرضيه هاي تحقيق

با توجه به اهداف و سئوال اصلي تحقيق فرضيات زير مورد بحث است و در اين تحقيق تلاش براين است تا فرضيات مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

 • داده هاي تصاوير ماهواره اي پوشش برف ۸ روزه سنجنده MODIS باعث افزايش دقت در تعيين خط برف مرز نواحي كوهستاني استان مي گردد.
 • نرم افزارهاي Arc GIS و ERDAS IMAGINE مي توانند در تعيين دقيق تر نتايج كمك هاي زيادي در طي مراحل تحقيق نمايند.
 • نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي تواند به شناسايي بهتر منبع آبي برف در مناطق كوهستاني كمك نمايد.

۱-۵. محدوديت­ها و موانع تحقيق

همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدوديت­هايي مواجه هستند. محدوديت­ها به عنوان يك واقعيت باعث كندي رسيدن به هر هدفي مي­گردند، تحقيق حاضر نيز از اين قاعده مستثني نمي­باشد. لذا محدوديت­هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از:

۱ - مشكلات ناشي از كمبود داده هاي هواشناسي خصوصا دما و بارش در مناطق ارتفاعي و صعب العبور بدليل كمبود يا عدم وجود ايستگاههاي هواشناسي در اين مناطق

۲ – عدم امكان استفاده از تصاوير سطح پوشش برف با دقت بالاتر از تصاوير بكار گرفته شده در اين تحقيق بدليل قيمت بالاي آنها.

۳ – داشتن توانايي و مهارت كافي جهت كار با نرم افزارهاي سنجش از دور بدليل پيچيدگي اين نرم افزارها..

۲-۱. مقدمه:

براي تعيين خط برف در حوضه هاي آبخيزي كه ايستگاه برف سنجي ندارد از عنصر دما استفاده مي شود. از آنجا كه رخداد پديده برف در دماي صفر و كمتر از صفر اتفاق مي افتد معمولا ارتفاع متناظر دماي صفر درجه سانتيگراد براي ماه هاي مختلف سال معادل خط برف در نظر گرفته مي شود.  براي اينكار اطلاعات مربوط به دماي متوسط ماهانه براي ايستگاههاي مورد مطالعه جمع آوري مي شود. با استفاده از داده هاي ميانگين دماي ماهانه و سالانه، گراديان دما در حوضه مورد مطالعه تعيين مي شود.  با فرض اينكه نزولات جوي در دماي صفر درجه سانتيگراد و پايين تر بصورت برف نازل مي شوند، خط همتراز دماي صفر درجه در حوضه مشخص و ارتفاع مربوطه تعيين مي شود. با تعيين خط صفر درجه و ترسيم آن بر روي نقشه حوضه بوسيله سيستم GIS مي توان مساحت زير پوشش برف و آب معادل برف را نيز محاسبه كرد. از اين نظر براي هر ماه سه خط برف قابل محاسبه است.

۱- ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداقل ها، نشان دهنده حداقل ارتفاع خط ماندگاري برف بر روي زمين است.

 2- ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداكثرها، نشان دهنده حداكثر ارتفاعي است كه در صورت وجود پوشش برفي در حوضه، در بالاي آن ذوبي صورت نمي گيرد.

 3- ارتفاع منحني دماي صفر درجه مربوط به متوسط ماهانه­ها، به عنوان متوسط خط ذوب و ريزش برف به كار مي رود.

در حوضه هايي نيز كه داراي ايستگاههاي برف سنجي مي باشند از اطلاعات موجود و برداشت شده در عمليات ميداني اندازه گيري برف استفاده مي شود. اين اطلاعات شامل داده هاي مختصاتي خط برف مرز، عمق و چگالي برف، برآورد سطح پوشش برف و دماي برف مي باشد. اين برآوردها عمدتاً با خطاي بسيار زياد صورت مي گيرد عمده دلايل آن را مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • دسترسي محدود به نقاطي از مناطق برفگير كه قابل دسترس باشند
 • نقطه اي بودن ايستگاههاي برف سنجي و تعميم نتايج آن به يك محدوده وسيع
 • محدود بودن دامنه ديد اندازه گير كه باعث مي گردد دامنه هايي از مناطق برف گير كه در دامنه ديد قرار ندارند، برآورد مناسبي از پوشش برف صورت نگيرد.
 • محدود بودن ايستگاههاي اندازه گير برف نسبت به كل منطقه پوشيده از برف
 • خطاي ادوات و دستگاههاي اندازه گيري بدليل عدم واسنجي و استهلاك آنها با مرور زمان

استفاده از تصاوير ماهواره اي سطح پوشش برف نيز يكي ديگر از تكنيك هاي مورد استفاده براي تعيين خط برف مرز مي باشند كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تصاوير در يك دوره ۱۳ ساله از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۱ در ماههاي سرد و برفي آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردين برداشت و با استفاده از نرم افزارهاي تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

۲-۲. مباني نظري تحقيق:

   2-2-1- روشهاي متداول در تهيه نقشه هاي خط برف مرز

روشهاي موجود براي تهيه نقشه هاي برف مرز را مي توان به سه گروه عمده به شرح زير تقسيم بندي نمود:

 • استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي
 • استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • استفاده تلفيقي از داده هاي هواشناسي و سنجش از دور

۲-۲-۱-۱. استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي

اين روش را به عبارتي مي توان روشي معمول اطلاق نمود كه در اكثر كارهاي تحقيقاتي با اين مضمون مورد استفاده قرار مي گيرد. داده هايي كه در اين گونه از تحقيق ها به كار برده مي شود شامل بارش روزانه ايستگاه هاي باران سنجي، دماي متوسط ماهانه و ميانگين هاي حداكثر، حداقل و متوسط دماهاي ماهانه طي يك دوره آماري چندين ساله از ايستگاههاي هواشناسي منتخب مي باشد كه با استفاده از اين داده ها گراديان بارش، دما و ضريب برفي براي ارتفاعات حوضه به صورت ماهانه محاسبه مي شود. به كمك اين معادلات مي توان مقدار ريزش و ذخيره برف و باران ماهانه را در هر ارتفاع دلخواه از حوضه پيش بيني نمود و برنامه ريزي هاي دقيق تري در جهت استفاده بهينه از اين منابع انجام داد. لازم به ذكر است كه چون آمار مربوط به ايستگاه هاي تبخير سنجي حوضه ها محدود است، از آمار ايستگاه هاي مجاور آن نيز براي محاسبه گراديان هاي بارش و دما استفاده مي شود.

۲-۲-۱-۲. استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

۲-۲-۱-۲-۱. اصول سنجش از دور

عبارت انگليسي Remote Sensing كه در برگردان فارسي دور سنجي، دور كاوي و يا سنجش از دور از آن ياد مي شود عبارت است از علم و هنر كسب اطلاعات از پديده ها يا اجسام بدون تماس فيزيكي با آن ها. پايه و اساس سنجش از دور بر اندازه گيري انرژي بازتابشي پديده ها از راه دور مي باشد شكل (۲-۱). انرژي بازتابشي يا به عبارت ساده تر امواج الكترومغناطيس منعكس شده از پديده ها، مباني فيزيك سنجش از دور را تشكيل مي دهند. امواج الكترومغناطيس داراي طيف وسيع و گسترده اي است، ولي تنها بخش مرئي تا ميكروويو آن در سنجش از دور مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد.

شكل ۲-۱. موقعيت عوارض زميني و ماهواره ها

بخشي ديگر از محدوده امواج مورد استفاده در سنجش از دور مربوط به محدوده طيفي مادون قرمز است. اين محدوده براساس خصوصيات طيفي به دو بخش كلي محدوده مادون قرمز انعكاسي و محدوده مادون قرمز حرارتي تقسيم مي شود. محدوده مادون قرمز انعكاسي خود شامل محدوده مادون قرمز نزديك و محدوده مادون قرمز مياني مي باشد. محدوده طيفي ماكروويو بخشي از طيف است كه بين امواج مادون قرمز و امواج راديويي قرار دارند و طول موج آن ها از يك ميلي متر تا يك متر است. اين امواج در شرايط بد آب و هوايي نيز قادر به عبور از جو هستند و به جز بخش اوليه، بقيه چندان تحت تاثير اتمسفر قرار نمي گيرند.

تعداد صفحه :۸۴

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۰:۳۲ ] [ محمد ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
توضیحات سایت

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب