مقالات
 
نويسندگان
جستجو
آخرين مطالب
رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن
مطالب تصادفی
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … خريد فايل پايان نامه : تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم مهارت‏هاي اجتماعي از مهارت‏هاي اجتماعي تعاريف متعددي توسط صاحبنظران ارائه شده است كه در هر كدام از اين تعاريف به گونه‏اي اشاره به چندين مولفه از مهارت‏هاي اجتماعي شده است. سانتوس و السوپ[1] (1994) چند تعريف از صاحبنظران را كه تقريبا از تعاريف اخير مهارت‏هاي اجتماعي مي‏باشند نقل مي‏كند كه بدين شرح مي‏باشند. مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي عيني، قابل تعريف و مشخص هستند كه در موقعيت‏هاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي مثبتي را به دنبال دارند. نارسايي‏هاي مربوط به پيامدهاي اجتماعي شامل فقدان حساسيت نسبت به سايرين و ادراك ضعيف از موقعيت‏هاي اجتماعي است كه نهايتا منجر به الگوهاي رفتاري غيرقابل قبولي گرديده و پذيرش اجتماعي را دشوار مي‏سازد لازم به ذكر است كه بين مهارت‏هاي اجتماعي و صلاحيت‏هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد و مهارت‏هاي اجتماعي بخشي از صلاحيت‏هاي اجتماعي مي‏باشند. صلاحيت‏هاي اجتماعي تلفيقي از مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي سازشي هستند. چند نمونه از رفتارهاي سازشي عبارتند از: رشد جمعي صلاحيت علمي و رشد كلامي (موت و همكاران[2]، 1994). مهارت اجتماعي عبارتند از: رفتارهاي كلامي و غيركلامي كه موجب تعامل موثر فرد با ديگران مي‏شود. برخي از اين رفتارها عبارتند از: مشاركت كردن، رعايت نوبت، سازگاري پيش دستي در انجام فعاليت، انتخاب كردن، پذيرايي كردن و ارتباط برقرار كردن (گات و سفران، 1996، كرامتي 1381: 85-84). كارتلج و ميلبرن[3] (1996) نيز مهارت‏هاي اجتماعي را چنين تعريف مي‏نمايند. رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه كه موجب برقراري ارتباط متقابل گرديده و منجر به بروز پاسخ‏هاي مثبت و پرهيز از پاسخ‏هاي منفي شود (ترجمه نظري نژاد، 1375: 23). اهميت ارتباط اجتماعي با همسالان براي رشد كودكان تا آنجا پيشرفته كه ايجاد ارتباط نزديك با ديگران و عملكرد موفقيت آميز در گروه همسالان به طور فزاينده به عنوان عاملي براي پيش بيني عملكرد سالم اجتماعي در كودكان در آينده مورد تاييد قرار گرفته است. مهارت‏هاي اجتماعي نظير واكنش مثبت نسبت به هسمالان، توانايي پذيرش ديدگاه‏هاي ديگران و ابتكار در برقراري ارتباط متقابل، از جمله ويژگي‏هايي است كه كودكان محبوب و نامحبوب را از ديگران متمايز مي‏كند. (يوسفي، 1377) پياژه (1996) مدعي شد كه نحوه رفتار كودك با همسالان ساخت شناخت كودك را تغيير داده و مي‏تواند رفتار اجتماعي كودك را تحت تأثير قرار دهد. به عبارد ديگر تعامل با همسالان كودك را آماده مي‏كند تا نظرش را درباره ديگران بيان نمايد. ديدگاه اجتماعي اش را گسترش بخشد و توانايي كاهش دادن خود ميان بيني اش را پيدا مي‏نمايد ويگوتسكي همچنين از اهميت تعامل و ارتباط متقابل ميان همسالان حمايت مي‏كند و بيان مي‏دارد كه اين امر ظرفيت‏هاي هوشي و اجتماعي كودك را توسعه بخشيده و در نتيجه مي‏توان گفت كه كودك از طريق ارتباط با همسالان تجربه كسب مي‏كند و روش و رفتار بر افكار و تعاملات اجتماعي را دروني مي‏سازد و سپس آن‏ها را هماهنگ مي‏كند و نهايتا مهارت‏هاي اجتماعي را استحكام مي‏بخشد (همان منبع). مايكلسون[4] و همكاران (1997) در ارزيابي نشانه‏هاي مهارتي اجتماعي به نقش عنصر اصلي اشاره مي‏كند. مهارت‏هاي اجتماعي به طور معمول آموخته مي‏شود. شامل مجموعه‏اي از رفتارهاي كلامي و غيركلامي گوناگون مي‏شوند. مستلزم داوطلب شدن و ارائه پاسخ‏هاي مناسب موثرند. تقويت‏هاي اجتماعي ديگران را به حداكثر مي‏رسانند. ماهيت تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثير متقابل برخي از رفتارها احتياج دارند (به نقل از يوسفي، 1382، ص37) هارجي[5] (1998) با مرور تعاريف ماهرانه به نقش مهارت‏هاي اجتماعي اشاره مي‏كند و مي‏گويد: مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از: مجموعه‏اي از رفتارهي هدفمند و به هم مرتبط و مناسب با وضعيت كه آموختني بوده و تحت كنترل فرد مي‏باشد. نخست اينكه رفتارهاي اجتماعي هدفمند هستند، اما از اين رفتارها براي كسب نتايج استفاده مي‏كنيم. بنابراين خلاف ساير رفتارهايي كه اتفاقي يا غيرتعمدي هستند مهارت‏هاي اجتماعي هدفمند مي‏باشند. دومين ويژگي رفتارهاي اجتماعي ماهرانه، به هم مرتبط بودن اين توانايي هاست. يعني آنها رفتارهاي متفاوتي هستند كه به منظور دستيابي ويژه مورد استفاده قرار مي‏گيرد و ما به طور همزمان از آنها استفاده مي‏كنيم. سومين ويژگي مهارت‏هاي اجتماعي متناسب بودن آنها با وضعيت فردي از لحاظ اجتماعي ماهر است كه بتواند رفتارهايش را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهد. به اين ترتيب داشتن ارتباط ماهرانه نياز به استفاده صحيح و تسهيل كننده (از لحاظ رفتاري) شيوه‏هاي برقراري ارتباط مناسب و كارآمد با ديگران دارد (اريكسون[6] و همكاران، 1998، ترجمه بيگي و فيروزبخت، 1377). چهارمين ويژگي اين تعريف آن است كه مهارت‏هاي اجتماعي در واقع واحدهاي رفتار مجزايند. فردي كه از لحاظ اجتماعي مهارت دارد قادر است رفتارهاي مناسب داشته و اين توانايي‏هاي اجتماعي را در قابل عملكرد رفتاري پي ريزي كند، يكي از ويژگي‏هاي ارتباط اجتماعي ماهرانه است (سگرين[7]، 1999). پنجمين ويژگي اين تعريف آموختني بودن مهارت‏هاي اجتماعي است، در حال حاضر محققان اتفاق نظر دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند، زيرا كودكاني كه در بين انسان‏ها بزرگ نشده اند، از لحاظ اجتماعي و رفتارهاي متفاوت و نامقبول دارند و قادر به تكلم نمي باشند، همچنين شواهد نشان مي‏دهد كودكاني كه محيط خانوادگي گرمي نداشته اند رفتار اجتماعي نامعقولي دارند. (ايسلر فريوريكرن[8]، 1999، به نقل از بيگي و فيروزبخت، 1382). آخرين بخش تعريف مهارت‏هاي اجتماعي گوياي اين است كه افراد بر اين مهارت‏ها كنترل شناختي دارند، بنابراين كساني كه از لحاظ اجتماعي كمبود مهارت دارند، ممكن است عناصر اصلي مهارت‏هاي اجتماعي را فرا گرفته باشد اما فرايندهاي فكري لازم براي استفاده از اين عناصر در تعاملات خود بي بهره باشد، يكي از جنبه‏هاي مهم كنترل زمان بندي رفتارهاي اجتماعي است، اگر فايده رفتار اجتماعي دستيابي به نتايج مطلوب آن است، پس زمان بندي رفتار اهميت زيادي دارد. يعني بايد از رفتارهاي ماهرانه در موقعيت مناسب استفاده كرد. مثلا اگر مي‏خواهيم بر توان تقويت‏هاي كلاسي بيفزاييم بايد آن را بلافاصله پس از اظهار نظرهاي طرف مقابل استفاده كنيم. در واقع يكي از نشانه‏هاي بي‏كفايتي اجتماعي بيان بي موقع مطلب است پس شش ويژگي زمان استفاده از رفتارهاي اجتماعي به اندازه ماهيت اين رفتارها و نحوه انجام دادن آنها اهميت دارد (هارجي و مك كارتن، 1999، ترجمه فيروزبخت و بيگي، 1382). فيليپس[9] (2000) با مرور تحليل‏هاي ارائه شده در مورد مهارت‏هاي اجتماعي نتيجه مي‏گيرد كسي داراي مهارت‏هاي اجتماعي است كه با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه به حقوق و الزامات و رضايت خاطر و با انجام وظايف خود در حد معقولي دست يابد، بي آنكه حقوق الزامات، رضايت خاطر و يا وظايف ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال بتواند در اين مورد مبادله‏اي باز و آزاد با ديگران داشته باشد. در اين تعريف به عناصر كلان برخوردهاي اجتماعي يعني تقابل بين افراد اشاره شده است (هر چند فيليس خاطرنشان مي‏كند: “دانستن چگونه رفتار كردن در وضعيت‏هاي گوناگون” بخشي از مهارت‏هاي اجتماعي است) در تعريف بازرگان (1378) نيز به اين نكته اشاره شده است: “مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از فرايندهاي مركبي كه فرد را قادر مي‏سازد به گونه‏اي رفتار كند ديگران او را باكفايت تلقي كنند، مهارت‏هاي توانايي‏هاي لازم را براي انجام رفتارهاي هدفمند و موفقيت آميز است در اين تعريف مهارت‏هاي اجتماعي را بر اساس رفتار اشخاص تعريف مي‏كنند تا حدي متفاوت است مك كواير و پريستلي[10] (2001) مي‏گويند: مهارت‏هاي اجتماعي به رفتارهايي گفته مي‏شود كه شالوده ارتباط‏هاي موفق رو در رو را تشكيل مي‏دهند. آركايل[11] (2002) با در نظر گرفتن اهداف در تعريف خود اين تاكيد رفتاري تعميم مي‏دهد، او مي‏گويد: “منظور من از رفتارهاي اجتماعي ماهرانه رفتارهايي است كه به تكامل گران كمك مي‏كند به اهداف خود دست يابند”. كلي[12] (2002) بعد يادگيري را هم به اين تعريف مي‏افزايد، او مي‏گويد مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از رفتارهاي معين و آموخته شده‏اي كه افراد در روابط ميان فردي خود براي كسب تقويت‏هاي محيطي يا حفظ آن انجام مي‏دهند (هارجي و ديگران، ترجمه فيروزبخت، 1378، ص12). [1] – Santos and Elsop [2] – Moute [3] – Cartleg and Milbern [4] – Mikelson [5] – Harji [6] – Erikson [7] – Segrin [8] – Friver [9] – Filipse [10] – Mackkovayer and Prastli [11] – Arkile [12] – Celi متن كامل در سايت زير : پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 11
دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
همه : 1168

گرايش :منابع انساني

عنوان : تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رشت
دانشكده مديريت و حسابداري
گروه آموزشي مديريت دولتي
پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد                                                                          رشته: مديريت دولتي               گرايش منابع انساني

عنوان:

تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان

 گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه دو رشت

 

 استاد راهنما:

 دكتر مهرداد گودرزوند چگيني

 

بهمن ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

 

چكيده............................................................................................................................................. ۱

فصل اول : كليات پژوهش..................................................................................................... ۲

۱-۱ مقدمه.................................................................................................................................... ۳

۱-۲ بيان مسأله........................................................................................................................ ۴

۱-۳ اهميت موضوع..................................................................................................................... ۷

۱-۴ اهداف تحقيق..................................................................................................................... ۸

۱-۵ چهارچوب نظري تحقيق.................................................................................................... ۹

۱-۶ فرضيه‌هاي تحقيق............................................................................................................ ۱۰

۱-۷ تعاريف نظري و عملياتي پژوهش........................................................................... ۱۰

۱-۷-۱ تعاريف نظري........................................................................................................... ۱۰

۱-۷-۲ تعاريف عملياتي................................................................................................... ۱۱

۱-۸ قلمرو تحقيق................................................................................................................... ۱۲

۱-۸-۱ قلمرو موضوعي........................................................................................................ ۱۲

۱-۸-۲ قلمرو مكاني........................................................................................................... ۱۲

۱-۸-۳  قلمرو زماني........................................................................................................ ۱۲

فصل دوم : ادبيات تحقيق................................................................................................. ۱۳

۲-۱ مقدمه.................................................................................................................................. ۱۴

۲-۲ توانمندسازي................................................................................................................... ۱۴

۲-۲-۱ سير تاريخي مطالعه توانمندسازي.............................................................. ۱۵

۲-۲-۲ سير تكاملي سبك مديريت.................................................................................. ۱۷

۲-۲-۳ مراحل توانمندسازي............................................................................................ ۱۸

۲-۲-۴ سطوح توانمندسازي.............................................................................................. ۱۹

۲-۲-۵ اصول توانمندسازي.............................................................................................. ۲۱

۲-۲-۶ مدل هاي توانمندسازي....................................................................................... ۲۲

۲-۲-۷ مدل هاي اقتضايي................................................................................................. ۲۴

۲-۲-۸ مدل توماس وولتهوس............................................................................................ ۲۶

۲-۲-۹ پارادايم‌هاي توانمندسازي............................................................................. ۲۸

۲-۲-۱۰ رويكردهاي توانمندسازي................................................................................ ۲۹

۲-۲-۱۰-۱ رويكرد مكانيكي............................................................................................. ۲۹

۲-۲-۱۰-۲ رويكرد ارگانيكي.......................................................................................... ۳۰

۲-۲-۱۱ ابعاد توانمندسازي.......................................................................................... ۳۰

۲-۲-۱۲ برنامه‌هاي توانمندسازي................................................................................ ۳۱

۲-۲-۱۳ ويژگي هاي نظام موفق پيشنهادها............................................................ ۳۲

۲-۲-۱۴ سازه‌هاي اثربخش در توان‌افزايي كاركنان.......................................... ۳۳

۲-۲-۱۵ راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي كاركنان................................ ۳۷

۲-۲-۱۶ عوامل سازماني ـ سيستمي مؤثر بر توانمندسازي........................... ۴۰

۲-۲-۱۷ نشانه‌هاي محيط‌هاي غيرتوانمند(كانوني،۲۰۱۳)................................. ۴۴

۲-۲-۱۸ ويژگي‌هاي سازمان توانمند........................................................................... ۴۵

۲-۳ جوتيمي................................................................................................................................ ۵۰

۲-۳-۱ انواع تيم................................................................................................................ ۵۱

۲-۳-۲ گروه هاي كاري و تيم هاي كاري................................................................ ۵۲

۲-۳-۴ تفاوت تيم با گروه............................................................................................ ۵۲

۲-۳-۵ اندازه تيم............................................................................................................. ۵۳

۲-۳-۶  نقش هاي تيم........................................................................................................ ۵۵

۲-۳-۷ عوامل حياتي موفقيت تيم............................................................................... ۵۶

۲-۳-۸ ويژگي هاي تيم...................................................................................................... ۵۷

۲-۳-۹ پنج دشمن كار تيمي............................................................................................ ۶۰

۲-۳-۱۰ موانع كار تيمي................................................................................................. ۶۱

۲-۳-۱۱ ابعاد تيم.............................................................................................................. ۶۱

۲-۴ اشتراك دانش................................................................................................................... ۶۲

۲-۴-۱ انواع دانش............................................................................................................. ۶۴

۲-۴-۲ خصوصيات دانش........................................................................................................ ۶۵

۲-۴-۳ فنون فراهم آوردن دانش.................................................................................. ۶۶

۲-۴-۴ تعريف اشتراك دانش............................................................................................ ۷۰

۲-۴-۵ عوامل فردي مؤثر بر اشتراك دانش........................................................... ۷۲

۲-۴-۶ عوامل سازماني مؤثر براي شركت در فعاليت هاي اشتراك دانش ۷۳

۲-۴-۷ موانع و عوامل بازدارنده اشتراك دانش............................................... ۷۴

۲-۴-۷-۱ موانع مربوط به نيروي انساني در فرايند اشتراك دانش....... ۷۴

۲-۴-۷-۲ موانع مربوط به سازمان در فرايند اشتراك دانش...................... ۷۸

۲-۴-۷-۳ موانع مربوط به فناوري در فرايند اشتراك دانش...................... ۸۲

۲-۵ پيشينه تحقيق................................................................................................................. ۸۶

۲-۵-۱ تحقيقات داخلي...................................................................................................... ۸۶

۲-۵-۲ تحقيقات خارجي...................................................................................................... ۹۰

فصل سوم : اجراي تحقيق................................................................................................... ۹۱

۳-۱ مقدمه.................................................................................................................................. ۹۳

۳-۲ روش و قلمرو تحقيق.................................................................................................... ۹۳

۳-۳ جامعه و نمونه آماري تحقيق................................................................................ ۹۴

۳-۴  ابزارهاي گردآوري دادهها................................................................................... ۹۴

۳-۵  ويژگي فني ابزارِ تحقيق (روايي و پايايي)............................................. ۹۵

۳-۶  فنون تحليل دادهها.................................................................................................. ۹۵

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق.................................................................................... ۹۶

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق.................................................................................... ۹۶

۴-۱ مقدمه.................................................................................................................................. ۹۷

۴-۲  يافتههاي توصيفي پژوهش........................................................................................ ۹۸

۴-۲-۱ جنسيت.......................................................................................................................... ۹۸

۴-۲- ۲  سابقه خدمت........................................................................................................ ۹۹

۴-۲- ۳  تحصيلات................................................................................................................ ۱۰۰

۴-۲- ۴  سن.......................................................................................................................... ۱۰۱

۴-۲- ۵  وضعيت تأهل...................................................................................................... ۱۰۲

۴-۲- ۶  وضعيت استخدامي............................................................................................ ۱۰۳

۴-۳  يافته هاي پژوهش..................................................................................................... ۱۰۴

۴-۳-۱ بين جو تيمي و نگرش به اشتراك دانش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد...................................................................................................................................... ۱۰۴

۴-۳-۲  بين جو تيمي و رفتار تسهيم دانش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد................................................................................................................................................... ۱۰۵

۴-۳-۳ بين توانمندسازي رهبري و نگرش به اشتراك دانش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.......................................................................................................................... ۱۰۶

۴-۳-۴ بين توانمندسازي رهبري و رفتار تسهيم دانش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.......................................................................................................................... ۱۰۷

۴-۳-۵ بين نگرش و رفتار تسهيم دانش كاركنان رابطه معناداري وجود دارد................................................................................................................................................... ۱۰۸

۴-۳-۶ بين گروه سني و رفتار تسهيم دانش كاركنان تفاوت معناداري وجود دارد................................................................................................................................................... ۱۰۹

۴-۳-۷ بين جنسيت و رفتار تسهيم دانش كاركنان تفاوت معناداري وجود دارد................................................................................................................................................... ۱۱۰

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات................................................................... ۱۱۱

۵-۱ مقدمه................................................................................................................................ ۱۱۲

۵-۲ خلاصه پژوهش.................................................................................................................... ۱۱۲

۵-۳ بحث و نتيجه‌گيري....................................................................................................... ۱۱۳

۵-۳-۱ بين جو تيمي و نگرش به اشتراك دانش كاركنان گروه هاي آموزشي  آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت رابطه معناداري وجود دارد..................................... ۱۱۳

۵-۳-۲ بين جو تيمي و رفتار تسهيم دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت رابطه معناداري وجود دارد.......................................... ۱۱۴

۵-۳-۳ بين توانمندسازي رهبري و نگرش به اشتراك دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت رابطه معناداري وجود دارد..... ۱۱۵

۵-۳-۴ بين توانمندسازي رهبري و رفتار تسهيم دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت رابطه معناداري وجود دارد...................... ۱۱۷

۵-۳-۵ بين نگرش و رفتار تسهيم دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت رابطه معناداري وجود دارد......................................................... ۱۱۸

۵-۳-۶ بين گروه سني و رفتار تسهيم دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت تفاوت معناداري وجود دارد.......................................... ۱۱۹

۵-۳-۷ بين جنسيت و رفتار تسهيم دانش كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه ۲رشت تفاوت معناداري وجود دارد......................................................... ۱۱۹

۵-۴ محدوديتهاي پژوهش..................................................................................................... ۱۱۹

۵-۵ پيشنهادها...................................................................................................................... ۱۲۰

۵-۵-۱ پيشنهادهاي كاربردي....................................................................................... ۱۲۰

۵-۵-۲ پيشنهادهاي پژوهشي.......................................................................................... ۱۲۰

منابع و مأخذ........................................................................................................................ ۱۲۱

پيوست......................................................................................................................................... ۱۲۷

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۲-۱ سير تاريخي مفهوم توانمندسازي............................................................ ۱۶

جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمي و دايره‌اي............................................................... ۲۰

جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازي(پيتر و همكاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰)........................ ۳۰

جدول شماره ۲-۴  مقايسه سبك آمرانه و مشاركتي............................................. ۴۰

جدول۲-۵ ويژگي هاي رفتاري كاركنان توانمند شده در مقايسه با كاركنان غيرتوانمند............................................................................................................................... ۴۷

جدول ۲-۶   مقايسه سازمان توانمند و سازمان سنتي...................................... ۴۸

جدول شماره ۳-۱ تركيب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه.......... ۹۴

جدول شماره ۴-۱ توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب جنسيت.................... ۹۸

جدول شماره ۴-۲ توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب سابقه.................... ۹۹

جدول شماره ۴-۳  توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب تحصيلات............. ۱۰۰

جدول شماره ۴-۴  توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب سن....................... ۱۰۱

جدول شماره ۴-۵  توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب وضعيت تأهل... ۱۰۲

جدول شماره ۴-۶  توزيع فراواني جامعه آماري بر حسب وضعيت استخدامي........... ۱۰۳

جدول۴-۷ خلاصه وضعيت مدل رگرسيون بين جو تيمي و نگرش به اشتراك دانش كاركنان...................................................................................................................................................... ۱۰۴

جدول۴-۸  تحليل واريانس مدل رگرسيون بين جو تيمي و نگرش به اشتراك دانش كاركنان.................................................................................................................................... ۱۰۴

جدول۴-۹  ضرايب مدل هاي رگرسيون بين جو تيمي و نگرش به اشتراك دانش كاركنان...................................................................................................................................................... ۱۰۴

جدول۴-۱۰ خلاصه وضعيت مدل رگرسيون بين جو تيمي و رفتار تسهيم دانش ۱۰۵

جدول۴-۱۱ تحليل واريانس مدل رگرسيون بين  جو تيمي و رفتار تسهيم دانش     ۱۰۵

جدول۴-۱۲ ضرايب مدل هاي رگرسيون بين جو تيمي و رفتار تسهيم دانش ۱۰۶

جدول۴-۱۳ خلاصه وضعيت مدل رگرسيون بين  توانمندسازي رهبري و نگرش به اشتراك دانش............................................................................................................................................ ۱۰۶

جدول۴-۱۴ تحليل واريانس مدل رگرسيون بين  توانمندسازي رهبري و نگرش به اشتراك دانش............................................................................................................................................ ۱۰۶

جدول۴-۱۵ ضرايب مدل هاي رگرسيون بين توانمندسازي رهبري و نگرش به اشتراك دانش............................................................................................................................................ ۱۰۷

جدول۴-۱۶ خلاصه وضعيت مدل رگرسيون بين  توانمندسازي رهبري و رفتار تسهيم دانش...................................................................................................................................................... ۱۰۷

جدول۴-۱۷ تحليل واريانس مدل رگرسيون بين  توانمندسازي رهبري و رفتار تسهيم دانش............................................................................................................................................ ۱۰۷

جدول۴-۱۸ ضرايب مدل هاي رگرسيون بين توانمندسازي رهبري و رفتار تسهيم دانش...................................................................................................................................................... ۱۰۸

جدول۴-۱۹ خلاصه وضعيت مدل رگرسيون بين  نگرش و رفتار تسهيم دانش. ۱۰۸

جدول۴-۲۰ تحليل واريانس مدل رگرسيون بين  نگرش و رفتار تسهيم دانش ۱۰۹

جدول۴-۲۱ ضرايب مدل هاي رگرسيون بين نگرش و رفتار تسهيم دانش...... ۱۰۹

جدول۴-۲۲ تحليل واريانس بين گروه سني و رفتار تسهيم دانش كاركنان ۱۰۹

جدول۴-۲۳ آزمون تي مستقل بين جنسيت و رفتار تسهيم دانش كاركنان. ۱۱۰

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۱-۱ (مدل تحليلي پژوهش بر گرفته از پژوهش ليانگ و همكاران ،۲۰۱۰)........................................................................................................................................................... ۹

نمودار ۲-۱ : سه نوع ازتيم.......................................................................................... ۵۲

نمودار شماره ۴-۱  توزيع درصدي جامعه آماري بر حسب جنسيت.................. ۹۸

نمودار شماره ۴-۲  توزيع درصدي جامعه آماري بر  حسب سابقه خدمت... ۹۹

نمودار شماره ۴-۳  توزيع درصدي جامعه آماري بر حسب تحصيلات............. ۱۰۰

نمودار شماره ۴-۴  توزيع درصدي جامعه آماري بر حسب سن....................... ۱۰۱

نمودار شماره ۴-۵  توزيع درصدي جامعه آماري بر حسب وضعيت تاهل... ۱۰۲

نمودار شماره ۴-۶  توزيع درصدي جامعه آماري بر حسب وضعيت استخدامي........... ۱۰۳

 

 

فهرست شكل

 

شكل۲-۱ مدل اسپريتزر منبع: (اسپريتزر،۱۹۹۵).............................. ۲۲

 

 

 

 

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان گروه هاي آمـوزشي آموزش و پرورش ناحيه دو رشت است. بنابـراين از لحاظ هـدف كـاربـردي بـوده و از لحاظ نحوه گردآوري داده­ها توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري در اين پژوهش كاركنان گروه هاي آموزشي اداره آموزش و پرورش ناحيه ۲ رشت مي­باشد كه با توجه به آمار دريافتي، ۸۷  نفر مي­باشند كه با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بين تمام آنها پرسشنامه توزيع شد. در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد ليانگ و ايكسيو، برادلي (۲۰۱۰) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي شامل (فراواني، درصد و نمودار) و روش‌هاي آمار استنباطي شامل ، همبستگي، تحليل واريانس استفاده شد. جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش از رگرسيون استفاده شد كه نتايج نشان داد مدل پيشنهادي معني دار مي­باشد و فرضيه هاي پژوهش مبني بر تاثير متغير  توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش، تاثير متغير  توانمندسازي رهبري بر نگرش به اشتراك دانش، تاثير متغير  جو تيمي بر رفتار تسهيم دانش، تاثير متغير جو تيمي بر نگرش به اشتراك دانش معني دار است. همچنين نتايج حاكي از وجود تفاوت معنادار بين جنسيت و رفتار تسهيم دانش كاركنان مي­باشد كه با توجه به ميانگين، زنان رفتار تسهيم دانش بيشتري دارند ولي بين گروه سني و رفتار تسهيم دانش كاركنان تفاوت معناداري مشاهده نشد.

 

واژگان كليدي :

جو تيمي، توانمندسازي رهبري، رفتار تسهيم دانش، نگرش.

 

 

فصل اول : كليات پژوهش

 

 

 

 

فصل اول

كليات پژوهش

 

 

 

۱-۱ مقدمه

عصر حاضر، عصر تغيير و تحول سريع دانش است. هر پنج سال و نيم حجم دانش دو برابر مي‌شود، در حالي كه عمر متوسط آن كمتر از چهار سال است. در چنين شرايطي دانش به عنوان يك دارايي و منبع ارزشمند استراتژيك مطرح مي‌شود كه نيازمند مديريت است. با توجه  به شرايط فوق اگر رقابت شديد موجود در بازارهاي جهان را نيز اضافه نماييم، اهميت دانش‌هاي سازمان به عنوان يك مزيت رقابتي در اقتصاد دانش محور كنوني دو چندان مي‌شود. هرچه حجم و پيچيدگي عمليات سازماني وسيع‌تر گردد، اهميت دانش بيشتر و نياز به اداره شدن در سطح وسيع‌تري را پيدا مي‌كند.امروزه سازمان‌ها سخت تلاش مي‌كنند تا به‌عنوان پيشگامان مهارت‌هاي مديريت دانش شناخته شوند و از اين طريق مزد تلاش و كوشش خود را بگيرند. اين مهم از طريق كاربرد دانش براي مقاصد نوآوري امكانپذير است. امروزه در سازمان‌هاي پيشرو دانش به عنوان يك عنصر توانمندساز شناخته مي‌شود كه مي‌تواند سازمان را آن چنان متحول كند كه قادر باشد قابليت‌هاي شگرفي را از ديدگاه بهره‌وري و كارايي ارائه دهد. اشتراك دانش، عنصر كليدي برنامه‌هاي مديريت دانش كارآمد و مؤثر است(ريج[۱]،۲۰۰۵).

اشتراك هدفمند دانش در سازمانها به يادگيري سريع‌تر فردي و سازماني منجر گشته، خلاقيت را توسعه مي‌دهد و در نهايت به بهبود عملكرد فرد و سازمان مي‌انجامد. بر اين اساس است كه سازمانها اشتراك دانش را تقويت و كاركنان خود را به اين امر تشويق مي‌كنند. چون افراد، به‌طور معمول كاري را انجام مي‌دهند كه به انجام آن گرايش دارند، انتظار مي‌رود افراد زماني علاقه‌مند به اشتراك دانش باشند كه گرايش مثبتي نسبت به آن پيدا كنند(كينگ[۲]،۲۰۰۱). اشتراك دانش، نيازمندهمبستگي، تعهد بادوام، خلاقيت و جو تيمي است .

لذا صاحبنظران يكي از عوامل توسعه نيافتگي ايران را فقـدان فرهنگ كار تيمي در امور مي دانند (عظيمي،۱۳۸۵) و از همين موضوع به عنوان يكي از ضعف هاي اصلي در سازمان ها نيز ياد مي كنند. اين موضوع را تا جايي كه به يك بحث تطبيقي با بعضي از كشورها از جمله ژاپن مربوط باشد، پيش مي برند. يكي از مهمترين عوامل توسعه ژاپن، پذيرش گروه و كار تيمي بود. در زندگي يك ژاپني تيم اثري ژرف دارد و براي عضويت در آن اهميت ويژه قائل است. در درون جامعه ژاپن فرد چندان مفهومي ندارد. وقتي بعد از سال ها انزواي ارادي در سال ۱۸۶۸ مي خواستند در قوانين خود بازنگـري كنند، نمي دانستند براي حق و حقوق فرد چه بنويسند و براي اينكه حق وحقوق افراد (اصالت فرد) را در قانون اساسي رعايت كنند، ناچار از حقوقدانان و روشنفكران غربي كمك گرفتند، لذا مشاهده مي شود كه در فرهنگ آن جامعه فرد چندان اهميتي نداشته، بلكه اين جمع است كه مهم است و قدرت و اعتماد جمعي است كه اين چنين ژاپن را تكتاز كرده است. مردم ژاپن شيفته باهم زيستن هستند و كوششهاي گروهي را به كوششهاي فردي مقدم مي شمارند. شماري از صاحبنظران مردم ژاپن را «مردمان سازماني» مي نامند كه براي بخشي از زندگي خود الگوهاي گروهي (تيمي) را بر الگوهاي فردي برتر مي شمارند. ژاپني ها خشنودي از كار را زماني احساس مي كنند كه بر پايه چشم داشتي كه تيم از آنها دارد كار را به پايان برسانند. لذا ايجاد تيم هاي كاري و تعلق به آن يكي از پايه هاي مديريتي فرهنگ ژاپن است.از طرف ديگر، امروزه بسياري از شركت هاي آمريكا و اروپا نيز باتوجه به تجربه ژاپن به سمت بسترسازي و نهادينه كردن فرهنگ تيمي روي آورده اند. براساس نتايج يك كار تحقيقاتي در سال ۱۹۸۷، حدود ۲۸ درصد از بزرگترين شركت ها كارهايشان را براساس تيمي انجام مي­دادند. در حالي كه در سال ۱۹۹۶ اين رقم به ۷۸ درصد افزايش يافته است. يكي از استادان دانشگاه كاليفرنيا در اين زمينه معتقد است «من نسل جديدي از كاركنان باتجربه و مهارت تيمي را مي بينم كه به سمت پست هاي بالاي سازماني مي روند و هنگامي كه به مقامات ارشد شركت ها دست يابند با شور و علاقه، كار تيمي را دنبال خواهند كرد»(ديو[۳]،۲۰۰۰).

اما فرهنگ و نگرش كار تيمي در كشور ما تا حدي كه پاسخگوي نيازهاي كنوني باشد قوام نيافته است  در كار تيمي  الگوي رفتار خود را بايد بر پايه انتظار خويش از رفتار اعضاي تيم بنا كنيم و خصوصيات كاري و فردي هر كدام از اعضاء تيم، مبناي كار تيمي مي باشد. بر اين اساس مي توانيم به اعضاي تيم خود كمك كنيم و صرف‌نظر از ميزان استعداد خود، اعضاي مؤثرتري باشيم (جعفرزاده كرماني، ۱۳۹۱).

لذا هدف از اين پژوهش بررسي تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان آموزش و پرورش ناحيه دو رشت مي باشد.

۱-۲ بيان مسأله

به نقل از هسيو، ين و چانگ[۴] (۲۰۰۷)، اشتراك دانش فردي به عنوان يك رفتار اجتماعي به ناچار در معرض افزايش تاثيرات اجتماعي افراد ديگر است. اشتراك دانش به عنوان يك فرآيند سازماني، نقش پايه­اي در ايجاد ايده­هاي جديد بازي مي­كند. همه مزاياي دانش به اشتراك گذاشته شده مؤثر، از كاركنان درگير به وسيله عملكردشان و همين بهبود مالي، بازاريابي و ساير خروجي­هاي سازمان به طور مؤثري باعث برقراري ارتباط مي­شود.

همچنين به نقل از ليانگ (۲۰۱۰) محيط اجتماعي يك منبع مهمي از اطلاعات است كه افراد جهت ساختار واقعي و تصورات فرموله شده، نگرش­ها و رفتار استفاده مي­كنند. در حالي كه شبكه­هاي اجتماعي مي­توانند روي رفتارهاي فردي تاثير بگذارند. تحقيقات پيشين در روانشناسي اجتماعي نشان داده­اند كه تاثيرات اجتماعي قويي در تيم­هاي كاري رخ مي­دهد زيرا افراد دوست دارند با تيم­هاي كاريشان به طور نزديكي احساس هويت كنند بنابراي تمايل دارند تا با هنجارهاي تيم خود را سازگار كنند. ايشان دريافت كه جو تيمي تصورات فرد، اعتقادات هنجاري، استفاده از تكنولوژي و رفتار تسهيم دانش بين كاركنان را تحت تاثير قرار مي­دهند. بنابراين محقق در اين پژوهش قصد دارد تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه دو رشت مورد بررسي قرار دهد.

گوردون[۵] (۲۰۱۳)، چنين بيان مي­دارد. امروزه بسياري از مطالعات پژوهشگران علم مديريت در راستاي افزايش اثربخشي و كارآمدي فعاليت‌ها، به سمت تيم‌هاي كاري سوق يافته است. تشكيل تيم‌هاي كاري كارآمد و تعريف پروژه‌هاي مختلف براي تيم‌ها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلي گريزناپذير در مديريت و كنترل فرايندها و فعاليت‌هاي كاري است. در كل يك درك عمومي عميق از اشتراك دانش درون تيم­ها مطلوب است؛ زيرا طراحي تيمي به طور وسيعي بوسيله سازمان­ها سازگار شده است. فعاليت­هاي كاري و طراحي­هاي شغلي ائتلافي نيازمند كارگروهي هستند بنابراين درك اينكه چگونه عوامل مرتبط با تيم رفتارهاي اشتراك دانش فردي را تحت تاثير قرار مي­دهند اساسي است.

ادبيات موضوع نشان مي­دهد كه جو تيمي يك ساختار تركيبي از سه بعد همبستگي، اعتماد و نوآوري است (بوك[۶]، ۲۰۰۵). همبستگي و اتحاد به تصورات از يك حس با هم بودن در ميان اعضا اشاره دارد و به عنوان جذب اعضا به سمت تيم تعريف مي­شود.كه مي­تواند به عنوان يك نيروي فيزيكي كه افراد را كنار هم نگه مي­دارد، مورد توجه قرار مي­گيرد. احساس همبستگي و اتحاد به ارتقاء تمايل اعضاي تيم به مراقبت يا كمك به يكديگر تمايل دارد. آن­ها تمايل بيشتري دارند با يكديگر اشتراك دانش داشته باشند.

اعتماد در محيط تيمي به عنوان تمايل افراد به پذيرفتن آسيب پذيري بر اساس انتظار اعتماد به نفس، شايستگي هم تيمي، صداقت و خيرخواهي تعريف شده است. ارتباطات اثربخش در محيطي كه اعتماد و تعهد رايج است رخ مي­دهد (پاولو[۷]، ۲۰۰۷). اعضاي تيم با اعتماد قوي­تر با تمايل بيشتري به طور پيوسته و هماهنگ با هم همكاري مي­كنند. و به نقل از بوك (۲۰۰۵)، نوآوري در يك تيم به درجه­اي كه تغييرات و خلاقيت به طور فعالي درون تيم تشويق و يا پاداش داده مي­شوند اشاره دارد. تيم­هاي نوآور روي يادگيري، جريان اطلاعات باز، ريسك پذيري منطقي تاكيد دارند. اعضاي چنين تيم­هايي نوآوري را بهبود مي­دهند و يك حمايت عملي براي نوآوريهاي مقدماتي همكاران فراهم مي­كنند. در نتيجه افراد در يك محيط تيمي نوآور بيشتر براي ايده­هاي خلاق و جديد نسبت به افرادي كه نوآور نيستند توانا سازي مي­شوند.

بنابراين يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين راهكارهاي توانمندسازي كاركنان، تشويق و توسعه كار تيمي و ايجاد هم‌افزايي از اين طريق است كه اين امر با حركت سازمان‌ها به سوي استفاده از رويكرد فرآيند محور و مديريت فرآيندهاي سازمان اهميت بيشتري يافته است. چرا كه با استفاده از اين رويكرد، ساختار سازماني، نحوه تقسيم وظايف و نقش سرپرستي در سازمان‌ها با آنچه در سازمان‌هاي سنتي و ساختارهاي سلسله‌مراتبي وجود داشته است كاملا تغيير يافته است. رهبر با تفويض اختيار و قدرت بيشتر به كاركنان، دادن استقلال و آزادي عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشاركتي، ايجاد فرهنگ كار تيمي و با حذف شرايطي كه موجب بي‌قدرتي كاركنان شده است، بستر لازم را براي توانمندي افراد فراهم مي‌كند (هسيو،۲۰۰۷).

از آنجايي كه گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش وظيفه بررسي چگونگي تدريس كتب آموزشي، نحوه طراحي سوالات و آزمون ها، نحوه برگزاري جلسات و همايش ها را بر عهده دارند.در اين پژوهش سه بعد همبستگي و اتحاد، نوآوري و اعتماد به عنوان معيارهايي از جو تيمي با اين استثنا كه تنها تاثير نگرش فرد به اشتراك دانش نيستند استفاده مي­شوند. اما رفتار اشتراك دانش واقعي را تسهيل مي­كند. محقق قصد دارد بيان كند كه جو تيمي مطلوب و توانمندسازي مي­تواند محيطي را كه اشتراك دانش را تشويق مي­كند ايجاد كند. بنابراين در اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش بين كاركنان گروه هاي آموزشي آموزش و پرورش ناحيه دو رشت به اين سوال پاسخ خواهد داد كه: آيا جو تيمي و توانمندسازي رهبري بر رفتار تسهيم دانش كاركنان تأثيرگذار است يا نه؟

[۱]- Riege

[۲]- King

[۳]-Dave

[۴]- Hsu, Yen & Chang

[۵]- Gordon

[۶] Bock

[۷] Pavlou

تعداد صفحه : ۱۵۹

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۳:۴۷ ] [ محمد ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
توضیحات سایت

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب