مقالات
 
نويسندگان
جستجو
آخرين مطالب
رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن
مطالب تصادفی
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … خريد فايل پايان نامه : تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم مهارت‏هاي اجتماعي از مهارت‏هاي اجتماعي تعاريف متعددي توسط صاحبنظران ارائه شده است كه در هر كدام از اين تعاريف به گونه‏اي اشاره به چندين مولفه از مهارت‏هاي اجتماعي شده است. سانتوس و السوپ[1] (1994) چند تعريف از صاحبنظران را كه تقريبا از تعاريف اخير مهارت‏هاي اجتماعي مي‏باشند نقل مي‏كند كه بدين شرح مي‏باشند. مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي عيني، قابل تعريف و مشخص هستند كه در موقعيت‏هاي اجتماعي پيامدهاي اجتماعي مثبتي را به دنبال دارند. نارسايي‏هاي مربوط به پيامدهاي اجتماعي شامل فقدان حساسيت نسبت به سايرين و ادراك ضعيف از موقعيت‏هاي اجتماعي است كه نهايتا منجر به الگوهاي رفتاري غيرقابل قبولي گرديده و پذيرش اجتماعي را دشوار مي‏سازد لازم به ذكر است كه بين مهارت‏هاي اجتماعي و صلاحيت‏هاي اجتماعي تفاوت وجود دارد و مهارت‏هاي اجتماعي بخشي از صلاحيت‏هاي اجتماعي مي‏باشند. صلاحيت‏هاي اجتماعي تلفيقي از مهارت‏هاي اجتماعي و رفتارهاي سازشي هستند. چند نمونه از رفتارهاي سازشي عبارتند از: رشد جمعي صلاحيت علمي و رشد كلامي (موت و همكاران[2]، 1994). مهارت اجتماعي عبارتند از: رفتارهاي كلامي و غيركلامي كه موجب تعامل موثر فرد با ديگران مي‏شود. برخي از اين رفتارها عبارتند از: مشاركت كردن، رعايت نوبت، سازگاري پيش دستي در انجام فعاليت، انتخاب كردن، پذيرايي كردن و ارتباط برقرار كردن (گات و سفران، 1996، كرامتي 1381: 85-84). كارتلج و ميلبرن[3] (1996) نيز مهارت‏هاي اجتماعي را چنين تعريف مي‏نمايند. رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه كه موجب برقراري ارتباط متقابل گرديده و منجر به بروز پاسخ‏هاي مثبت و پرهيز از پاسخ‏هاي منفي شود (ترجمه نظري نژاد، 1375: 23). اهميت ارتباط اجتماعي با همسالان براي رشد كودكان تا آنجا پيشرفته كه ايجاد ارتباط نزديك با ديگران و عملكرد موفقيت آميز در گروه همسالان به طور فزاينده به عنوان عاملي براي پيش بيني عملكرد سالم اجتماعي در كودكان در آينده مورد تاييد قرار گرفته است. مهارت‏هاي اجتماعي نظير واكنش مثبت نسبت به هسمالان، توانايي پذيرش ديدگاه‏هاي ديگران و ابتكار در برقراري ارتباط متقابل، از جمله ويژگي‏هايي است كه كودكان محبوب و نامحبوب را از ديگران متمايز مي‏كند. (يوسفي، 1377) پياژه (1996) مدعي شد كه نحوه رفتار كودك با همسالان ساخت شناخت كودك را تغيير داده و مي‏تواند رفتار اجتماعي كودك را تحت تأثير قرار دهد. به عبارد ديگر تعامل با همسالان كودك را آماده مي‏كند تا نظرش را درباره ديگران بيان نمايد. ديدگاه اجتماعي اش را گسترش بخشد و توانايي كاهش دادن خود ميان بيني اش را پيدا مي‏نمايد ويگوتسكي همچنين از اهميت تعامل و ارتباط متقابل ميان همسالان حمايت مي‏كند و بيان مي‏دارد كه اين امر ظرفيت‏هاي هوشي و اجتماعي كودك را توسعه بخشيده و در نتيجه مي‏توان گفت كه كودك از طريق ارتباط با همسالان تجربه كسب مي‏كند و روش و رفتار بر افكار و تعاملات اجتماعي را دروني مي‏سازد و سپس آن‏ها را هماهنگ مي‏كند و نهايتا مهارت‏هاي اجتماعي را استحكام مي‏بخشد (همان منبع). مايكلسون[4] و همكاران (1997) در ارزيابي نشانه‏هاي مهارتي اجتماعي به نقش عنصر اصلي اشاره مي‏كند. مهارت‏هاي اجتماعي به طور معمول آموخته مي‏شود. شامل مجموعه‏اي از رفتارهاي كلامي و غيركلامي گوناگون مي‏شوند. مستلزم داوطلب شدن و ارائه پاسخ‏هاي مناسب موثرند. تقويت‏هاي اجتماعي ديگران را به حداكثر مي‏رسانند. ماهيت تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثير متقابل برخي از رفتارها احتياج دارند (به نقل از يوسفي، 1382، ص37) هارجي[5] (1998) با مرور تعاريف ماهرانه به نقش مهارت‏هاي اجتماعي اشاره مي‏كند و مي‏گويد: مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از: مجموعه‏اي از رفتارهي هدفمند و به هم مرتبط و مناسب با وضعيت كه آموختني بوده و تحت كنترل فرد مي‏باشد. نخست اينكه رفتارهاي اجتماعي هدفمند هستند، اما از اين رفتارها براي كسب نتايج استفاده مي‏كنيم. بنابراين خلاف ساير رفتارهايي كه اتفاقي يا غيرتعمدي هستند مهارت‏هاي اجتماعي هدفمند مي‏باشند. دومين ويژگي رفتارهاي اجتماعي ماهرانه، به هم مرتبط بودن اين توانايي هاست. يعني آنها رفتارهاي متفاوتي هستند كه به منظور دستيابي ويژه مورد استفاده قرار مي‏گيرد و ما به طور همزمان از آنها استفاده مي‏كنيم. سومين ويژگي مهارت‏هاي اجتماعي متناسب بودن آنها با وضعيت فردي از لحاظ اجتماعي ماهر است كه بتواند رفتارهايش را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهد. به اين ترتيب داشتن ارتباط ماهرانه نياز به استفاده صحيح و تسهيل كننده (از لحاظ رفتاري) شيوه‏هاي برقراري ارتباط مناسب و كارآمد با ديگران دارد (اريكسون[6] و همكاران، 1998، ترجمه بيگي و فيروزبخت، 1377). چهارمين ويژگي اين تعريف آن است كه مهارت‏هاي اجتماعي در واقع واحدهاي رفتار مجزايند. فردي كه از لحاظ اجتماعي مهارت دارد قادر است رفتارهاي مناسب داشته و اين توانايي‏هاي اجتماعي را در قابل عملكرد رفتاري پي ريزي كند، يكي از ويژگي‏هاي ارتباط اجتماعي ماهرانه است (سگرين[7]، 1999). پنجمين ويژگي اين تعريف آموختني بودن مهارت‏هاي اجتماعي است، در حال حاضر محققان اتفاق نظر دارند كه اكثر رفتارهاي اجتماعي آموختني هستند، زيرا كودكاني كه در بين انسان‏ها بزرگ نشده اند، از لحاظ اجتماعي و رفتارهاي متفاوت و نامقبول دارند و قادر به تكلم نمي باشند، همچنين شواهد نشان مي‏دهد كودكاني كه محيط خانوادگي گرمي نداشته اند رفتار اجتماعي نامعقولي دارند. (ايسلر فريوريكرن[8]، 1999، به نقل از بيگي و فيروزبخت، 1382). آخرين بخش تعريف مهارت‏هاي اجتماعي گوياي اين است كه افراد بر اين مهارت‏ها كنترل شناختي دارند، بنابراين كساني كه از لحاظ اجتماعي كمبود مهارت دارند، ممكن است عناصر اصلي مهارت‏هاي اجتماعي را فرا گرفته باشد اما فرايندهاي فكري لازم براي استفاده از اين عناصر در تعاملات خود بي بهره باشد، يكي از جنبه‏هاي مهم كنترل زمان بندي رفتارهاي اجتماعي است، اگر فايده رفتار اجتماعي دستيابي به نتايج مطلوب آن است، پس زمان بندي رفتار اهميت زيادي دارد. يعني بايد از رفتارهاي ماهرانه در موقعيت مناسب استفاده كرد. مثلا اگر مي‏خواهيم بر توان تقويت‏هاي كلاسي بيفزاييم بايد آن را بلافاصله پس از اظهار نظرهاي طرف مقابل استفاده كنيم. در واقع يكي از نشانه‏هاي بي‏كفايتي اجتماعي بيان بي موقع مطلب است پس شش ويژگي زمان استفاده از رفتارهاي اجتماعي به اندازه ماهيت اين رفتارها و نحوه انجام دادن آنها اهميت دارد (هارجي و مك كارتن، 1999، ترجمه فيروزبخت و بيگي، 1382). فيليپس[9] (2000) با مرور تحليل‏هاي ارائه شده در مورد مهارت‏هاي اجتماعي نتيجه مي‏گيرد كسي داراي مهارت‏هاي اجتماعي است كه با ديگران طوري ارتباط برقرار كند كه به حقوق و الزامات و رضايت خاطر و با انجام وظايف خود در حد معقولي دست يابد، بي آنكه حقوق الزامات، رضايت خاطر و يا وظايف ديگران را ناديده بگيرد و در عين حال بتواند در اين مورد مبادله‏اي باز و آزاد با ديگران داشته باشد. در اين تعريف به عناصر كلان برخوردهاي اجتماعي يعني تقابل بين افراد اشاره شده است (هر چند فيليس خاطرنشان مي‏كند: “دانستن چگونه رفتار كردن در وضعيت‏هاي گوناگون” بخشي از مهارت‏هاي اجتماعي است) در تعريف بازرگان (1378) نيز به اين نكته اشاره شده است: “مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از فرايندهاي مركبي كه فرد را قادر مي‏سازد به گونه‏اي رفتار كند ديگران او را باكفايت تلقي كنند، مهارت‏هاي توانايي‏هاي لازم را براي انجام رفتارهاي هدفمند و موفقيت آميز است در اين تعريف مهارت‏هاي اجتماعي را بر اساس رفتار اشخاص تعريف مي‏كنند تا حدي متفاوت است مك كواير و پريستلي[10] (2001) مي‏گويند: مهارت‏هاي اجتماعي به رفتارهايي گفته مي‏شود كه شالوده ارتباط‏هاي موفق رو در رو را تشكيل مي‏دهند. آركايل[11] (2002) با در نظر گرفتن اهداف در تعريف خود اين تاكيد رفتاري تعميم مي‏دهد، او مي‏گويد: “منظور من از رفتارهاي اجتماعي ماهرانه رفتارهايي است كه به تكامل گران كمك مي‏كند به اهداف خود دست يابند”. كلي[12] (2002) بعد يادگيري را هم به اين تعريف مي‏افزايد، او مي‏گويد مهارت‏هاي اجتماعي عبارت است از رفتارهاي معين و آموخته شده‏اي كه افراد در روابط ميان فردي خود براي كسب تقويت‏هاي محيطي يا حفظ آن انجام مي‏دهند (هارجي و ديگران، ترجمه فيروزبخت، 1378، ص12). [1] – Santos and Elsop [2] – Moute [3] – Cartleg and Milbern [4] – Mikelson [5] – Harji [6] – Erikson [7] – Segrin [8] – Friver [9] – Filipse [10] – Mackkovayer and Prastli [11] – Arkile [12] – Celi متن كامل در سايت زير : پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش ‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 11
دیروز : 14
افراد آنلاین : 1
همه : 1644

در دهه‌هاي اخير، انواع موسسات، شاهد تغييرات اساسي در زمينه‌هاي ساختار، كاركرد و سبك‌هاي مديريتي خويش بوده‌اند. موسسات كنوني اهميت بيشتري جهت درك، انطباق پذيري و مديريت تغييرات محيط پيرامون قائل شده و در كسب و به كار گيري دانش و اطلاعات به روز به منظور بهبود عمليات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب‌تر به ارباب رجوعان پيشي گرفته‌اند. چنين سازمان‌هايي نيازمند بكارگيري سبك جديدي از مديريت به نام مديريت دانش مي‌باشند. امروزه در ادبيات مديريت و اقتصاد به وفور شاهد تاكيد بر نقش دانش به عنوان يك منبع حيات براي حفظ رقابت پذيري و سود آوري هستيم. مديريت دانش در عصر جديد، تحولات شگرفي را در مباحث مديريتي ايجاد كرده است. با توجه به اينكه مديريت دانش، تنها به دانش كد شده و مستند شده اكتفا نمي‌كند، بسياري از سازمان‌ها و شركت‌هاي جهان با تكيه بر دانش ضمني و آشكار خود، در صدد ارتقاء جايگاه رقابتي وافزايش اثر بخشي و بهره‌وري خود هستند. در راستاي رسيدن به اين اهداف، مديريت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربيات با ارزش افزوده كاركنان و نيز پياده سازي بازيابي و نگهداري دانش به عنوان دارايي‌هاي سازمان است. در اين فصل ابتدا تاريخچه، سير تكاملي مديريت دانش و سابقه تحقيقات  بيان مي‌شود. سپس به تعريف اجزاي مديريت دانش و پيكره آن مي پردازيم. پس از معرفي اجزا به تفاوت آنها مي پردازيم و اينكه ضرورت اجراي اين نظام در سازمان‌ها چيست و چرا بايد به آن بپردازيم، ذكر مي‌شود. پس از ذكر موضوع اهميت موضوع ذكر مي‌شود. در ادامه بحث چهارچوب‌هاي مديريت دانش و اطلاعاتي در مورد آنها بيان مي‌شود و بعد از آن مدل‌هاي مديريت دانش به همراه جزئيات آن بيان خواهد شد. پس از ذكر اين مفاهيم مزاياي مديريت دانش و مزاياي دانش سازماني ذكر خواهد شد، سپس كاركرد‌هاي دانش و فرآيند آن و سازمان‌هاي يادگيرنده بيان خواهند شد. در انتها نيز تاثير مديريت دانش بر كارآيي ذكر خواهد شد.

 

2-2 دانش

قدمت دانش به قدمت خود زمان است، اما به عنوان يك روش كسب و كار مدرن، ريشه‌هاي آن در نيروي كار آموزش ديده‌اي است كه از جنگ جهاني دوم برگشتند. از آن زمان دانش به مجموعه‌اي از روش‌ها و اعتقادات فلسفي مبدل شده است. در سال 1959 پيتر دراكر از واژه «دانش ورز » در كتابي به نام افق‌هاي آينده استفاده كرد (فراپائولو، 1388، ص 41). دانش مفهومي جديد نيست و بخشي از ادراك و تجربه ما مي‌باشد. چالش كنوني دانش درك نظري و عملي اين مفهوم مي‌باشد.

امروزه هر بحثي در مورد دانش به سرعت باعث شكل‌گيري مشكل چگونگي تعريف دانش مي‌شود. افراد گوناگون درباره تعريف و ماهيت دانش نظرات متفاوتي دارند. در قلمرو علمي و در دنياي تجارت، دانش را به گونه‌اي تعريف مي‌كنند كه متناسب با يك مشكل يا رويكرد ويژه باشد، لذا با تعاريف متعددي در بافت‌هاي گوناگون روبرو هستيم. داشتن درك روشني از ماهيت دانش در مديريت دانش كه دستمايه اصلي آن دانش است، ضروري است به زعم آلي (2002) چگونگي تعريف دانش، چگونگي اداره كردن آن را مي‌‌توان تعيين كند (فايرستون و مك الروي، 1387، ص 13). اگرچه تعريف داده و اطلاعات مشكل نيست اما دانش مفهومي سيال و لغزان است، لذا نياز به تعريفي جامع دارد. بدين منظور به چند تعريف از دانش كه مورد توجه بوده، مبادرت مي‌شود:

ريشه كلمه دانش از تاريخ روشنفكران غرب و فلاسفه است. صريح‌ترين نمونه دانش به احتمال زياد دانش فلسفي است. تعريف فيلسوفانه مورد قبول، دانش را عقيده درست و توجيه شده مي‌داند، اگرچه اين تعاريف فلسفي براي فيلسوفان مناسب است اما براي مديران دانش، سودمندي كمتري دارد (بلير، 2002، ص 1020). همچنين دانش را «اطلاعات در يك بستر»، «و فهمي مبتني بر تجربه» تعريف مي‌كنند (فايرستون و مك الروي، 1387، ص 22).

گوردون  بنابر ديد فلسفي خود، چيزي را دانش مي‌داند كه سه گزاره ذيل در موردش صدق كند: دانشي كه فرد صاحب آن است، درست باشد؛ و به درستي دانش خود يقين داشته باشد؛ و دست آخر دليل مستندي مبني بر درستي‌ دانش خود ارائه كند. وي همچنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه بر طبق همين اصل فلسفي، اطلاعات وقتي به دانش تبديل مي‌شود كه درست بوده و درستي آن قابل اثبات باشد و نيز بتوان زمينه‌اي براي آن متصور بود (مختاري و يمين فيروز، 1383، ص 14).

برخي دانش را تركيبي از اطلاعات، داده يا فرآيندها كه داراي زمينه و ارتباط مي‌باشند تعريف مي‌كنند، مانند:

دانش اطلاعات سازمان يافته، تحليل يافته يا تلخيص شده براي افزايش درك، آگاهي يا تشخيص مي‌باشد. بدين معني كه دانش تركيبي از انتقال داده‌ها و آگاهي از زمينه‌اي است كه در آن انتقال داده‌ها موفقيت‌آميز به كار گرفته مي‌شود (برگرون، 1386، ص 25).

دانش، مجموع كل شناخت‌ها و مهارتهايي است كه افراد براي حل مسائل به كار مي‌برند. دانش، بر داده و اطلاعات پايه‌گذاري شده اما برخلاف آنها دانش هميشه به اشخاص محدود مي‌شود (پروست و ديگران، 1385، ص 38).

ويلسون  (2002) به عنوان يكي از كساني كه مخالف سرسخت مديريت دانش مي‌باشد، دانش را اينگونه بيان مي‌كند: دانش به عنوان آنچه كه ما مي‌دانيم تعريف مي‌شود. دانش شامل فرايندهاي ذهني از درك، فهم و يادگيري است كه تنها در ذهن مي‌باشد اما با دنياي بيرون از ذهن و با ديگران تعامل دارد.

دانش از اطلاعات مشتق شده است و بنابراين از آن غني‌تر و معني‌دارتر است. دانش شامل خبرگي، آگاهي و درك كسب شده از طريق تجربه يا مطالعه است. همچنين دانش از مقايسه، شناسايي مستمر، و ارتباطات حاصل مي‌شود (كتابخانه ملي پزشكي ان. اچ، اس، 2005، ص 3).

بطور كلي پنداشتن و فرض كردن دانش به عنوان مجموعه‌اي از اطلاعات، ناشي از عدم درك واقعي دانش مي‌باشد. زيرا مفهوم دانش با عنصر انساني گره خورده است و در بيشتر اين تعاريف عنصر انساني همچون حلقه‌اي گمشده مي‌باشد. خاستگاه اصلي دانش عنصر انساني است نه مجموعه‌اي از اطلاعات يا هر چيز ديگر كه بايد در تعاريف به آن نيز توجه شود.

برخي ديگر نيز دانش را با عمل پيوند مي‌زنند و دانش را مبتني بر عمل مي‌دانند، مانند:

دانش اطلاعات تفسير شده و بكار رفته در عمل با استفاده از فرآيندها، دستورالعمل‌ها، مدارك و مخازن داراي ارزش افزوده و در نتيجه فعاليت يك فرد، تيم، يا سازمان مي‌باشد (دو پلسيس، 1387، ص 71).

از نظر دراكر اصولاً دانش تنها در عمل و كاربرد معني و مفهوم پيدا مي‌كند. همچنين اطلاعاتي كه باعث تسريع در هر نوع اقدامي نشود دانش محسوب نمي‌شود (فراپائولو، 1388، ص 20).

همچنين مفهوم ديگري كه در رابطه با دانش مطرح شده است دلتاي دانش (اينفورمنس ) مي‌باشد. دلتاي دانش كمك مي‌كند تا دانشي كه با تجربه و در عمل بدست آمده، توصيف شود. اصول متعددي براي نمايش چنين روش يادگيري وجود دارد و اين اصول از فرايندي شامل توصيف، طوفان فكري، تحليل، توليد، و ارزيابي تشكيل مي‌شود. انجام تمامي مراحل اين فرايند عملكرد صحيح يك پروژه و موفقيت آن را نويد مي‌دهد. در خلال اين فرايند است كه دانش «در عمل» شكل مي‌گيرد، دلتاي دانش بر يادگيري مبتني بر عمل استوار است (مرادي، 1388، ص 185).

 

2-2-1  تعريف دانش

دانش: مترادف علم را معمولا دانش مي نويسند ولي اين كلمه كه از اسم مصدر دانستن حصول علم ثابت معنا كرده‌اند كه در مراتب پژوهش است يعني رفتن به طرف علم، آنگاه شناسايي يعني نزديك شدن به آن و سپس دانش يعني علم آگاهي است(حجازي، 1384).

دانش موضوعي است كه مي‌توان آن را در قالب كلمات بيان كرد، وقتي دانش ضمني از طريق زبان آشكار مي‌شود، مي‌توان جهت تأمل و تفكر آن را مورد توجه كانوني خود قرار داد.

 • با بيان دانش در قالب زبان و نشانه‌ها، دانش را مي‌توان توزيع، نقد و تحليل كرد و به طريق ديگر آن را افزايش داد.
 • دانش ابزاري است كه مردم با آن كنش نشان مي‌دهند. يا دانش جديد را بدست مي آورند (رادينگ، 2005).

دانش: مجموعه‌اي از شناخت‌ها و مهارت‌هاي لازم براي حل يك مسأله است لذا اگر اطلاعاتي كه در دست است بتواند مشكلي را حل كند مي‌توان گفت دانش وجود دارد. ضمن آنكه دانش بايد امكان تبديل به دستورالعمل  اجرايي و عملي شدن را داشته باشد (دانپورت، 2001).

دانش: عبارت است از بهره‌گيري كامل از داده و اطلاعات در آميخته با مهارت‌ها، شايستگي‌ها، عقايد ادراكات، تعهدات و انگيزه‌هاي دروني انساني. سازمان دانش در قالب عقايد، قضاوت‌ها، روابط، ديدگاه و مفاهيم عرضه مي‌شود و خود اساس و پيش برنده اقتصاد فرا صنعتي است (2001، Liebowitz).

دانش: عبارت  از افكار و پندارها، فهم و درس‌هاي آموخته شده در طول زمان است. دانش فهميده مي‌شود و خود آن را از طريق تجربه، استدلال، بصيرت، يادگيري، خواندن و شنيدن به دست مي آورد. هنگامي‌كه ديگران دانش خود را با افراد تسهيم مي‌كنند، دانش گسترش مي يابد و هنگامي‌كه دانش فرد با دانش ديگران تركيب مي‌شود دانش جديدي به وجود مي آيد.

دانش: ماهيتي فردي دارد، زيرا با ارزش‌ها و باورهاي افراد و ادراك آنها از جهان و ديگران، در ارتباط متقابل قرار دارد. به علاوه، دانش در بافت و زمينه روابط بين فردي ظاهر مي‌شود. دانش غني‌تر و معنا دارتر از اطلاعات است. ساختار مند كردن دانش دشوار است. تسخير و تصرف دانش دشوار و انتقال آن به سختي امكان پذير است (جعفري مقدم، 1383).

دانش: مخلوط سيالي از تجربيات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌هاي كارشناسي نظام يافته است كه با استفاده از آن چارچوبي براي ارزيابي و بهره‌گيري از تجربيات و اطلاعات جديد به دست مي آيد. دانش، در ذهن دانشور به وجود مي آيد و بكار مي‌رود. دانش در سازمان ما نه تنها در مدارك و ذخاير دانش، بلكه در رويه‌ها ي كاري، فرآيند‌هاي سازماني، اعمال و هنجارها نيز مجسم مي‌شود (پروساك، 1379).

دانش: در درون افراد وجود دارد و بخشي از پيچيدگي ندانسته‌هاي انساني، تبديل داده به اطلاعات و سپس به دانش، محور اصلي مديريت دانش است (پروساك، 1379).

تعريف علوي و ليند از دانش: دانش يك باور شخصي توجيه شده است كه قابليت فرد را براي اقدام كردن افزايش مي‌دهد (روسلِي، 2005).

 

2-3 داده و اطلاعات

درباره داده يا داده‌ها تعاريف كم و بيش مشتركي ارائه شده كه چند مورد از آنها ذكر مي‌شود:

«داده، كميت‌هايي عددي يا خصيصه‌اي هستند كه در نتيجه مشاهده، آزمايش يا محاسبه حاصل شده‌اند» (برگرون، 1386، ص 24).

داده يك ويژگي قابل مشاهده، قابل اندازه‌گيري و قابل محاسبه است (فايرستون و مك الروي، 1387، ص 34).

ريتس  عقيده دارد «داده‌ها، حقايق، اعداد و ارقام، و دستورالعمل‌هايي هستند كه انسان مي‌تواند بالقوه آن‌ها را درك، تفسير، و تفهيم نمايد و نيز آنها قابليت پردازش به كمك رايانه را دارند». (مختاري و يمين فيروز، 1383، ص 13).

همان طور كه از تعاريف مزبور برداشت مي‌شود، داده‌ها به خودي خود داراي معني خاصي براي افراد نيست، و تشخيص آنها به آساني امكان‌پذير مي‌باشد. حال به تعاريف اطلاعات پرداخته مي‌شود:

اطلاعات داده‌هاي دسته‌بندي شده است. اطلاعات مجموعه‌اي از داده‌ها و توضيحات و تفاسير معني‏دار راجع به موضوعات، رويدادها يا فرآيند ويژه است (برگرون، 1386، ص 24).

متيوز  اطلاعات را در گروه پردازش، تلخيص و تحليل داده‌ها، نظم‌دهي و قرار دادن آنها در بستري معين و تخصيص معنا به آنها مي‌داند (مختاري و يمين فيروز، 1383، ص 14).

اطلاعات عبارت است از فهميدن رابطه‌هايي كه بين داده‌ها يا بين داده‌ها و ساير اطلاعات وجود دارد. به بيان ديگر، اطلاعات عبارت است از رابطه بين داده‌ها كه وابستگي زيادي به زمينه معنايي آن دارد (فرج پهلو و آخشيك، 1387، ص 3).

آن چنانكه ملاحظه مي‌شود اطلاعات يك مرحله بالاتر از داده‌هاي خام مي‌باشد. بر اين مبنا، كه با اضافه كردن بافت و زمينه به داده‌ها آنها را به اطلاعات تبديل مي‌كنيم.

 

2-3-1  مقايسه داده، اطلاعات و دانش و اجزاي آن

حركت بين اين سطوح اغلب فرايند غني‌سازي ناميده مي‌شود. زماني كه قواعد تركيب در مورد علائم به كار مي‌رود، علائم تبديل به داده مي‌شوند. داده‌ها درون يك عبارت ويژه قابل تفسيراند، بنابراين اطلاعات براي گيرنده فراهم مي‌آيد. زماني كه اطلاعات وارد شبكه مي‌شود، مي‌تواند در زمينه يك فعاليت خاص به كار گرفته شود كه آن را دانش مي‌نامند (برگرون، 1386، ص 28). داده‌ها، اطلاعات و دانش از فرآيندهاي اجتماعي فراهم مي‌شوند. همچنين آنها دارايي‌هاي يك سازمان و عوامل تشكيل‌دهنده آن مي‌باشند. بنابراين شناخت و تمايز بين آنها براي اعمال و فعاليتهاي مديريت دانش ضروري است.

اطلاعات داراي زمينه خاص و  ارتباط و حاوي استدلال است. پشتوانه تجربي و بستري انديشمندانه به همراه دارد كه با استفاده از آن مي‌توان به حل مسائل پرداخت. چيزي كه اطلاعات بر انجام آن ناتوان است. اطلاعات در صورت از دست دادن زمينه خود و گذشت زمان ارزش خود را از دست مي‌دهد، ولي دانش همواره ارزشمند بوده، برخلاف اطلاعات كه در طي زمان صرف حالت انباشتگي دارد، داراي ارزش افزوده است (مختاري، 1383).

اطلاعات معمولا شكل، اعداد و ارقام، كلمات و گزاره‌هاي انباشته شده را به خود گرفته و غالباً اعداد و گزاره‌ها را در شكلي خلاصه شده تلفيق و معنايي را براي آن ارائه مي‌كند كه بزرگتر از آن چيزي است كه از داده‌هاي خام مكشوف مي‌گردد. ولي نظريه پردازان و دست اندر كاران دانش همگي بر اين باورند كه اين اطلاعات است، نه دانش اگر چه خط دقيق بين دانش و اطلاعات روشن نيست. ليكن چندين ويژگي وجود دارد كه اين دو را از هم جدا مي‌كند.

الف- سطح ظرافت: اطلاعات نوعاً به موقعيتها، شرايط، فرآيندها و يا هدفهاي خاص اشاره دارد. در اين صورت در برگيرنده سطحي از ظرافت و دقت است كه آن را براي كار مورد نظر مناسب مي‌كند.

ب- زمينه: اطلاعات در برگيرنده داده در زمينه است. زمينه ممكن است محصول، مشتري، يا فرآيند كسب و كار باشد و شكل اوليه داده را تا سطح اطلاعات ارتقاء دهد. زمينه، اطلاعات را براي مديران براي تصميم گيري و برنامه ريزي مفيد مي‌كند.

ج- دامنه: اطلاعات كلاً محدود به زمينه‌اي است كه در آن ايجاد مي‌شود. اطلاعات فروش به مديران در خصوص فروش مطالبي ارائه  مي‌دهد. دانش فراتر از زمينه خاص اطلاعات رفته، آن را قادر مي‌سازد تا در موقعيتهاي گوناگون كاربرد داشته باشد. براي نمونه اطلاعات در خصوص مشتري بايد بيشتر در معرض تغيير و تحول قرار گيرد، تا بتوان روابط را كشف و آن را به دانشي كه بيش از زمينه اطلاعات مشتري است تبديل كند.

د- بهنگام بودن: اطلاعات بر زمان مبتني است، بنابراين به طور مداوم در حال تغيير است. به مجرد اينكه داده جديد اخذ شود، اطلاعات جديد مي‌تواند و بايد توليد شود. اطلاعات فروش ماههاي مختلف با هم تفاوت دارد، زيرا داده‌هاي شالوده‌اي آنها تغيير پيدا كرده است. دانش در عوض، حساسيت زماني كمتري دارد. (رادينگ، 1383).

پايان نامه تاثير پياده سازي نظام چهار مرحله اي مديريت دانش

متن كامل در سايت زير


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۰:۲۱ ] [ محمد ]

مؤسسات بيمه با توجه به نقشي كه در اقتصاد جامعه دارند، مي‌توانند با حفظ ثروت‌هاي ملي و جبران زيان‌هاي مالي بر اقتصاد وتأمين و تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در جامعه و نيز با توسعه آن‌ها، رشد و توسعه كل مجموعه اقتصادي كشور را موجب شوند. نقش اول و رسالت وجودي صنعت بيمه، كاهش‌دادن نااطميناني است. اين كاركرد صنعت بيمه براي هر گروه اجتماعي و حتي اقتصاد ملي به صورت خاص نمود پيدا مي‌كند، كه از آن جمله، امنيت شغلي، تداوم درآمد آتي، افزايش سطح رفاه زندگي، حفظ ثروت ملي، توسعه سرمايه گذاري‌ها و ايجاد اعتبار است. در تشريح نقش دوم چنين بيان مي‌شود كه اگر چه امنيت و جبران خسارت در قالب نقش اول، خود سبب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود و خود مؤسسات بيمه‌اي از محل خالص حق بيمه‌هاي دريافتي اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. لذا، چنين صنعتي از همان ابتدا قادر به انجام سرمايه‌گذاري از محل حق بيمه دريافتي است و موجب افزايش و رشد سرمايه و در نهايت، توليد ملي مي‌شود(عبادي و باقرزاده، 1387).

در ﭘﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﺑﺸﺮ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻔﻬﻮم ﻛـﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در دو دﻫـﻪ اﺧﻴﺮ، اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن‌ﭘـﺬﻳﺮ و ﻋﻤﻠـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎده ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ (مهرگان، 1383). ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ دروﻧـﻲ (اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺎرا از ﻣﻨﺎﺑﻊ) و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ (ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻠﻖ درآﻣﺪ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻛﺎراﻳﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ دروﻧﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨـﻪ‌ﻫـﺎ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ داد. ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ درآﻣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اراﻳـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺴﺐ درآﻣـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻮد (Gronroos et al, 2004). ارزيابي كارايي به عنوان يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي مديران منابع انساني و وظايف سازمان شناخته مي‌شود (Boswell & Boudreau, 2002). ارزيابي عملكرد با هدف تشخيص نسبي ميزان بصيرت، تخصص، دانش، سعي و تلاش، اصلاح، بهبود و تعالي نيروي انساني صورت مي‌گيرد كه در نهايت باعث بهبود عملكرد فردي و سازماني مي‌شود (گرجي  و صيامي، 1387). در عصر حاضر تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي كارايي را اجتناب ناپذير كرده است ؛ به گونه‌اي كه فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان، اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژي‌ها، مديران و كاركنان را به عنوان يكي از علائم بيماري‌هاي سازمان قلمداد مي‌كند. امروزه ارزيابي كارايي به عنوان يك رويكرد راهبردي جهت ادغام فعاليت‌هاي منابع انساني با سياست‌هاي كسب و كار شناخته شده است و سازمان‌ها از روش‌ها و رويكردهاي پيشرفته و پيچيده‌اي جهت ارزيابي عملكرد خود استفاده مي‌كنند. ارزيابي كارايي به يك واژه كلي اطلاق مي‌شود كه فعاليت‌هاي مختلفي را شامل مي‌شود كه سازمان از طريق اين فعاليت‌ها به دنبال ارزيابي كارايي، افزايش قدرت رقابتي، ارتقا عملكرد و توزيع پاداش‌هاست (Behri & patron, 2008).

فصل دوم شامل دو قسمت است، قسمت اول شامل ادبيات موضوع و قسمت دوم شامل پيشينه تحقيق است. در بخش ادبيات موضوع، به مفهوم ارزيابي عملكرد و مدل تحليل پوششي داده‌ها و چيستي و چگونگي آن در بررسي ارزيابي عملكرد پرداخته مي‌شود و در پيشينه تحقيق نيز، مروري بر مطالعات انجام شده و مقالات ارائه شده  در داخل و خارج از كشور خواهيم داشت.

 

 

پايان نامه تحليل كارايي شركتهاي بيمه خصوصي كشور

متن كامل در سايت زير


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۴:۱۵ ] [ محمد ]

اغلب مديران استراتژي هاي خود را بر روي عوامل ملموس و مشهود سازمان مانند تكنولوژي و استفاده از منابع فيزيكي و مالي متمركز مي كنند كه اين امر با توجه به ويژگي‌هاي امروزي اقتصاد جهاني و ظهور پديده‌هايي همچون جهاني شدن و رشد روزافزون تكنولوژي و استفاده از فناوريهاي نوين در ارائه محصولات جديد و متنوع نمي‌تواند به تنهايي سبب ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان‌ها شود. بنابراين سازمان ها براي دستيابي به مزيت رقابتي و رشد بقاي خود بايد به دارايي هاي ناملموس توجه خاص داشته باشند، به عبارت ديگر امروزه ارزش افزودۀ منابع و سرمايه انساني با ارزشتر از ارزش افزوده ساير منابع مي‌باشد.

با توجه به مطالب فوق، در اين بخش ضمن تأكيد بر اهميت سرمايه انساني ، به بررسي تعاريف و مسائل مهم و تأثير گذار در اين حوزه مي پردازيم .

 

2-1-1) تعريف سرمايه انساني

سرمايه انساني ، ،تمام توانمندي ها شامل نگرش ،دانش، مهارت ، نوآوري ، دانش ضمني موجود در ذهن و تجربيات افراد و مديران يك سازمان را دربر مي گيرد ( خان ،۲۰۱۱) . مفهوم سرمايه ي انساني ناظر بدين واقعيت است كه انسان ها روي خود سرمايه گذاري مي كنند. اين كار به كمك ابزارهايي چون آموزش، كارآموزي يا فعاليت هايي كه بازده آتي فرد را از طريق افزايش درآمد مادام العمرش بالا مي برد صورت مي گيرد. در واقع سرمايه ي انساني تلفيقي از ويژگي هاي ژنتيك، توانمندي هاي احراز شده، مهارت ها و تجربه هاي كسب شده توسط فرد در طول زندگي است. ( صنوبري، ۱۳۸۸)

سازمان ملل متحد در تعريفي از سرمايه انساني ، آن را ثروت مولد در كار، مهارت و دانش معرفي كرده است. تركيبي از شاخص اميد به زندگي ، شاخص آموزش و شاخص درآمد .( سازمان ملل متحد، نيويورك، ۱۹۹۷ ). هندريك در تاكيد بر اهميت سرمايه انساني در سازمان چنين عنوان كرده كه « در دنيايي كه دانش و ارتباط با مشتريان بيش از پيش اهميت يافته است، سرمايه انساني، كه نشان دهنده حجم دانش، مهارت هاي فني، خلاقيت، و تجربه سازمان مي باشد اهميت فزاينده اي مي يابد و به همين نحو نيروي كار نه به عنوان دارايي هاي هزينه بردار بلكه به عنوان دارايي هاي مولد تلقي مي شود»( هندريك ، ۲۰۰۲) .مطالعات بكر نيز مؤيد اين بوده كه « ويژگي‌هاي كيفي افراد سرمايه آنها هستند. سرمايه انساني نه سرمايه فيزيكي نه سرمايه‌ مالي محسوب مي‌شود بلكه سرمايه انساني به عنوان دانش، مهارت، خلاقيت وسلامت فرد تعريف شده است» (بكر[1] ،۱۹۹۶). چن و همكارانش در تحقيقات خود نشان دادند كه سرمايه انساني يكي از مولفه هاي سرمايه فكري سازمان است : سرمايه انساني، پايه سرمايه فكري و عنصر اساسي در اجراي وظايف آن محسوب مي شود.همچنين در مطالعات بعدي خود نشان دادند كه به طور كلي مي توان گفت كه مهمترين  جز اصلي و اساس سرمايه فكري، سرمايه انساني است و دو سرمايه ديگر (ساختار و مشتري ) تابعي از سرمايه انساني هستند . درواقع بدون سرمايه انساني امكان رشد و توسعه آنها محدود است (چن و همكاران[2]  ، 2004 و 2008). كارتيك و باسك بر اين باورند كه سرمايه انساني به دانش،تحصيلات،شايستگي هاي كاري و ارزيابي روان سنجي اشاره دارد(كارتيك و باسك ،۲۰۰۶). شهابت و همكاران نيز سرمايه انساني را به عنوان يكي از مولفه هاي سرمايه فكري معرفي كرده اند كه در داخل سازمان با دانش،اطلاعات،تجربيات؛مهارت ها،خلاقيت و نوآوري همراه است .ديگر مولفه ها ي سرمايه فكري عبارتند از: سرمايه ساختاري كه اشاره به سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري شبكه هاي توزيع شده به هم پيوسته دارد و مشتريان و سرمايه مشتري ، حاميان سازماني شامل مشتريان درون و بيرون از سازمان هستند .( شهابت[3]وهمكاران، 2008)

با توجه به تعاريف مختلفي كه در طي سال ها از سرمايه انساني ارائه شده است ،در جدول زير به خلاصه اي از آن اشاره مي كنيم.

 

سازمان ملل متحد ، نيويورك: ۱۹۹۷سرمايه انساني ، ثروت مولد در كار، مهارت و دانش است . تركيبي از شاخص اميد به زندگي ، شاخص آموزش و شاخص درآمد .

هندريك :

۲۰۰۲

سرمايه انساني، نشان دهنده حجم دانش، مهارت هاي فني، خلاقيت، و تجربه سازمان مي باشد و به همين نحو نيروي كار نه به عنوان دارايي هاي هزينه بردار بلكه به عنوان دارايي هاي مولد تلقي مي شوند.

بكر :

۱۹۹۶& ۲۰۰۲

ويژگي‌هاي كيفي افراد سرمايه آنها هستند. سرمايه انساني نه سرمايه فيزيكي نه سرمايه‌ مالي محسوب مي‌شود بلكه سرمايه انساني به عنوان دانش، مهارت، خلاقيت وسلامت فرد است.چن و همكاران  :  2004سرمايه انساني يكي از مولفه هاي سرمايه فكري سازمان است : سرمايه انساني، پايه سرمايه فكري و عنصر اساسي در اجراي وظايف آن محسوب مي شود.كارتيك و باسك : ۲۰۰۶سرمايه انساني به دانش،تحصيلات،شايستگي هاي كاري و ارزيابي روان سنجي اشاره داردچن و همكاران 2008به طور كلي مي توان گفت كه مهمترين  جز اصلي و اساس سرمايه فكري، سرمايه انساني است و دو سرمايه ديگر (ساختار و مشتري ) تابعي از سرمايه انساني هستند . درواقع بدون سرمايه انساني امكان رشد و توسعه آنها محدود است.

شهابت وهمكاران

2008

سرمايه انساني به عنوان يكي از مولفه هاي سرمايه فكري است كه در داخل سازمان با دانش،اطلاعات،تجربيات؛مهارت ها،خلاقيت و نوآوري همراه است .

                                                   جدول (۲-۱) : تعاريف سرمايه انساني
۱
2
3
4
5
6
7

 

[1] Becker

[2] Chen

[3] Shehabat et al

دانشگاه آزاداسلامي   واحد رشت

دانشكده مديريت و حسابداري

گروه آموزشي مديريت اجرايي

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته: مديريت اجرايي

گرايش استراتژيك

متن كامل در ليتك زير

پايان نامه تأثير ارتقاي مهارت هاي مديريت منابع انساني بر سرمايه انساني با ميانجي گري مديريت استعداد


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۱:۰۲ ] [ محمد ]

كارگاه ماكت

علاوه بر اسكيس و روش هاي ارائه ترسيمي،روش ديگري نيز براي نشان دادن طرحي
كه در ذهن شكل گرفته و يا بر اساس پلان مرحله به مرحله پيش مي رود،وجود دارد كه
ان ماكت سازي است. ساخت ماكت يك روش بسيار مناسب براي انتقال اسان و سريع ذهنيات،ابعاد،محوطه و... مي باشد.كارگاه ماكت سازي به عنوان فضايي مستقل،بيشتر براي رشته ي شهر سازي كه بايد ماكت هاي وسيع درست كنند موضوعيت دارد.انچه در تعيين فضاي كارگاه ماكت سازي مهم است،ميز هاي ساخت و برش است كه تعداد آنها نيز بر اساس تعداد دانشجويان وسرانه ها و استاندارد هاي تعيين شده مشخص ميگردد.نور كارگاه ماكت سازي ميتواند مصنوعي يا طبيعي باشد.ولي جهت كار بهتر وجود نور يكنواخت مصنوعي ضروري ست.كارگاه ماكت سازي نيز داراي فضاهاي وابسته يي ست كه عبارتند از:

اتاق مربي يا مسئول: كه بايد ديد كافي نسبت به سالن اصلي داشته باشد.

انبار وسايل كارگاه: كه در ان از وسايلي مانند فوم،يونوليت و... نگهداري مي شود.

رختكن: براي تعويض لباس دانشجويان اين درس.

روشويي كه ميتواند در داخل فضاي كارگاه وحد اكثر به وسيله يك پارتيشن جدا شود.

 1. كارگاه عكاسي

عكاسي نيز به مانند مجسمه سازي خود رشته اي بسيار گسترده و پيچيده و مستقل مي باشد اما انچه براي دانشجويان معماري مهم است،دانستن "اصول عكاسي" بخصوص "عكاسي معماري" ست. براي دست يافتن به اين مهم،در دانشكده هاي معماري كارگاهي به نام كارگاه عكاسي در نظر گرفته ميشود كه در ان دانشجويان علاوه بر اصول و مباني عكاسي،با شيوه هاي ظهور و چاپ فيلم نيز اشنا مي شوند.

فضاي كارگاه عكاسي را ميتوان به دو بخش زير تقسيم بندي كرد:

الف) تاريكخانه چاپ

ب)گالري عكاسي

در قسمت تاريك خانه كارهايي مربوط به چاپ و... انجام ميشود. ابعاد اين فضا بر اساس سينك هاي بزرگ و كوچك اب سرد و گرم و نيز ميزهاي اگرانديسور تعيين مي شود.در اين قسمت به هيچ عنوان نبايد نور طبيعي وجود داشته باشد.نور مصنوعي نيز بايد كنترل شده به صورت دلخواه باشد. در اين قسمت بايد از مصالحي استفاده كرد كه قابليت شست و شوي مرتب را داشته باشد چون ممكن است در اثر ريختن داروي ظهور و... نياز به شست و شو به وجود ايد. بخش بعد كارگاه عكاسي گالري ميباشد كه مكاني جهت نمايش عكس ها مي باشد.مهمترين عنصر اين بخش پانل هاي عمودي نمايش عكس ها مي باشد. نور اين قسمت بهتر است موضعي طراحي شود و در صورت وجود پنجره به بيرون،اين پنجره ها به وسيله پرده كنترل شود تا نور مستقيم افتاب بر كيفيت عكس هاي به نمايش در امده تاثير منفي نگذارد. رنگ ديوار ها بايد از رنگ هاي روشن باشد.البته اين حكم كلي نبوده و بر اساس رنگ پانل،رنگ كف،نوع نمايش عكس ها و... ميتواند تغيير كند.

3-5 بخش فرهنگي-رفاهي

3-5-1 كتابخانه

اتاق هاي مطالعه فردي

در ساختمان برخي كتاب خانه ها مكان هايي جهت مطالعات انفرادي محققان در نظر گرفته مي شود.برخي از پژوهشگران و محققان در رشته هاي مختلف گاهي موفق به دريافت "فرصت هاي مطالعاتي" در داخل و يا خارج از كشور مي شوند و اينگونه فضا ها ميتواند براي اين دسته افراد بسيار سودمند باشد. تجهيزات اين اتاق عبارتست از ميز كار و صندلي،ميزكامپيوتر،صندلي راحتي و... كه مساحت ان بيشتر تابع رتبه ي علمي پژوهشگر مي باشد.اين اتاق ها مي تواند از سمت شمال و يا شرق نورگيري شود ولي وجود پرده حتما الزامي ست.نور مصنوعي نيز بايد به صورت يكنواخت و بدون ايجاد سايه باشد. مصالح اين اتاق بايد از مصالحي كه به خوبي جاذب صوت مي باشند ساخته شود تا سر و صدا هاي احتمالي خارج وارد اين فضا نشود.اين اتاق ها به علت حجم نسبتا كم، بايد از تهويه مناسبي برخوردار باشد. براي رنگ اين فضا بايد سعي شود كه از رنگ هاي ملايم مثل كرم استفاده شود تا در اثر مطالعات طولاني مدت ايجاد خستگي در فرد نكند. مكان يابي اين اتاق ها بهتر است در فضا هايي باشد كه رفت و امد كمتري در ان مكان ها صورت مي گيرد تا هر چه بيشتر از سرو صدا در امان باشد.

دانلود متن كامل پايان نامه :

دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي  شهرستان ملاير

3-5-2 سالن مطالعه

محلي براي مطالعه دانشجويان بخصوص در مورد كتب مرجع و يا فيش برداري از كتب متعدد مي باشد. ابعاد اين فضا بر اساس ميز و صندلي ان تعيين ميگردد.نكته مهم در زمينه ميز و صندلي ها،عدم ديد مستقيم افرادي كه در دو طرف ميز نشسته اند نسبت به هم مي باشد. ديد مستقيم از ميزان تمركز مي كاهد. نور اين فضا بايد به صورت مصنوعي تامين گردد و در اكثر موارد علاوه بر نور گيري از سقف،از طريق چراغ هاي مطالعه نيز نورگيري انجام مي شود.نكته مهم باز هم عدم ايجاد سايه مي باشد. اكوستيك بودن اين فضا بسيار مهم مي باشد.زيرا سر و صدا و رفت و امد هاي بي مورد اصلي ترين عوامل برهم ريختن تمركز افراد استفاده كننده مي باشد. كف سالن مطالعه و به طور كلي كتابخانه بايد از مصالحي باشد كه حركت صندلي،رفت و امد و... ايجاد صداي مزاحم نكند.
اتاق نوار خانه اين اتاق محلي براي نگهداري نوار هاي اموزشي مورد نياز دانشجويان ميباشد كه عامل تعيين كننده در اين فضا،قفسه هاي نوار ها مي باشد.در اين فضا مي تواند از يك سيستم صوتي جهت تكثيرو... نيزاستفاده كرد لذا اهميت اكوستيك بودن فضاي اين اتاق بيش از پيش مطرح مي گردد.امروزه از اتاق ارشيو نوار به عنوان آرشيو سي دي، دي وي دي و... نيز استفاده مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۶:۰۰ ] [ محمد ]

در رابطه با سرمايه فكري تعاريف مختلفي ارائه شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره  خواهد شد:

 • سرمايه فكري يك چيز فرار و گريزان[1] است اما زمانيكه كشف شود و مورد استفاده قرار گيرد سازمان را قادر مي‌سازد تا با يك منبع جديد در محيط رقابت كند (Bontis, 1996).
 • سرمايه فكري شامل همه فرايندها و داراييهايي است كه بطور معمولي و سنتي در ترازنامه نشان داده نمي‌شود و همچنين شامل آن دسته از داراييهاي نامشهودي مانند علايم تجاري[2] يا مارك‌هاي تجاري، مارك ها و حق امتياز است كه روشهاي حسابداري مدرن آنها را در نظر مي‌گيرند(Roos etal., 1997).
 • سرمايه فكري شامل حاصل جمع دانش اعضاي يك سازمان و تبديل كاربرد عملي دانش اعضاي سازمان است (Roos etal., 1997).
 • سرمايه فكري تفاوت بين ارزش بازاري يك شركت و هزينه جايگزيني داراييهاي آن است (Seetharaman etal., 2002).
 • سرمايه فكري مجموعه منحصربفردي از منابع مشهود و نامشهود شركت و همچنين سرمايه فكري نيز به تغيير و تحولات اين منابع مشهود و نامشهود نيز اطلاق مي‌شود (Gupta etal., 2001).
 • سرمايه فكري، مواد فكري[3] از قبيل دانش و اطلاعات و مالكيت (دارائي) معنوي[4] و تجربه است كه باعث ايجاد ثروت مي‌شوند و هنوز تعريف جهانشمولي براي آن وجود ندارد (Stewart, 1997).
 • سرمايه فكري جستجو و پيگيري استفاده موثر از دانش (كالا ساخته شده) در مقايسه با اطلاعات (مواد خام) است (Bontis, 1998).
 • سرمايه فكري يك ماده فكري است كه جمع‌آوري و شكل‌بندي مي‌شود و براي توليد يك دارايي با ارزش‌تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد (Klein etal., 1994).

 

دو مشكل در اين تعريف وجود دارد:

1) مفهوم ماده فكري يا ذهني واضح نيست.

2) به محدوديت‌هاي جمع‌آوري و شكل‌بندي و استفاده از سرمايه فكري اشاره نشده است.و همچنين به اين موضوع اشاره نشده است كه چگونه مي‌توان دانش ضمني و تجربه افراد را جمع‌آوري و شكل‌بندي كرد و به آن جهتي داد كه سازمان مي‌خواهد.

9-  سرمايه فكري يك اطلاعات و دانش كاربردي براي خلق يك ارزش براي شركت است (Edvinsson etal., 1997).

 • سرمايه فكري يك دانش سازماني وسيع و گسترده‌اي كه مخصوص و منحصربفرد براي هر شركتي است كه به شركت اجازه مي‌دهد تا بطور پيوسته خود را با شرايط در حال تغيير و تحول انطباق دهد (Mouritsen, 1998).
 • سرمايه فكري، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردي و سازماني مطرح مي شود كه سطح فردي شامل دانش، مهارت و استعداد و ... .است و در سطح ساختاري چيزهايي مانند ‌پايگاه داده خاص هر مشتري، تكنولوژي و روشهاي وفرايندهاي سازماني و فرهنگ و ..... است(Haanes etal., 1997).

12-   برخي ديگر سرمايه فكري را بصورت شايستگي‌هاي يك شركت در نظر گرفته‌اند كه اين شايستگي‌ها عمدتاً با تجربه و تخصص افراد داخل يك سازمان مرتبط است. در واقع اين دانش و تجربه افراد داخل شركت است كه مي‌تواند ارزش ايجاد كند كه اين كار از طريق فرايندهاي مبادله دانش و خلق دانش جديد صوت مي‌گيرد و بايد توجه داشت كه اين شايستگي‌ها فقط بوسيله افراد و در داخل سازمان ايجاد نمي‌شود بلكه گاهگاهي به وسيله يا بواسطه‌اي محيطي كه سازمان در آن قرار دارد خلق مي‌شود مثلاً شبكه همكاري بين شركتها در يك منطقه خاص(Hamel and prahalad, 1994).

بايد اين موضوع را در نظر داشت كه همكاري‌هاي بين سازماني عاملي است كه موجب ميشود تا نوآوري ملي اتفاق بيافتد كه اين بحث در مفهوم سيستم‌هاي ملي نوآوري[5] قرار مي‌گيرد. در اين حالت و شرايط سرمايه فكري يك شركت بجاي اينكه به ويژگي‌هاي سازمان وابسته باشد به جايگاه شركت در آن شبكه بستگي دارد (Arora etal., 1990).

13-  سرمايه فكري يك جريان دانشي در درون يك شركت است (Dierickx and cool, 1989).

14-  سرمايه فكري بصورت گروهي از دارايي هاي دانشي تعريف مي‌شوند كه به يك سازمان اختصاص دارند و جزو ويژگي‌هاي يك سازمان محسوب مي‌شوند و به طور قابل ملاحظه‌اي از طريق افزودن ارزش به ذينفعان كليدي سازمان؛ به بهبود وضعيت رقابتي سازمان منجر مي‌شود (Marr, 2004).

 

در پايان بايدگفت كه پيدايش اقتصاد دانشي باعث افزايش معروفيت سرمايه فكري به عنوان يك موضوع تحقيقاتي و كسب و كار شده است. اكنون زمان جالبي و خوبي براي فعال بودن در زمينه تحقيقات سرمايه فكري است. امروزه جامعه محققان سرمايه فكري در جايگاه مهمي قرار دارند. اين محققان نبرد و مبارزه‌اي را از سال‌هاي پيش براي قبولاندن اهميت سرمايه فكري داشته‌اند و سمينارها و مقالات و كتب زيادي را در اين زمينه ارائه كرده‌اند و بيشتر تلاش‌هاي صورت گرفته شده در زمينه توسعه چهارچوب سرمايه فكري بوده است و اكنون اين ضرورت بوجود آمده است كه آنها بر روي اندازه‌گيري و مديريت و افشاء آن تمركز كنند.

.دانلود پايان نامه روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فكري(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فكري بر عملكرد سازماني 

بايد گفت كه موضوع علم سرمايه فكري يك موضوع بين رشته‌اي است و در بر گيرنده علوم مختلفي مانند حسابداري، مديريت دانش، خط مشگذاري و اقتصاد و مديريت منابع انساني و... .است.

هر چند كه امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه مطالعه سرمايه فكري بيشتر به عنوان يك هنر توصيف مي‌شود تا يك علم؛ كه در بر گيرنده عوامل رواني و خلاقيت است و بيشتر شامل يك ادغامي از مطالعات رفتاري (رفتارهاي مشتري و سازماني) است (Lim etal., 2004).

[1]- Elusive

[2]- Trademarks

[3]- Intellectual Material

[4]- Intellectual Property

[5] -NIS: Nation innovation systems


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۲:۵۶ ] [ محمد ]

انسانها حق سلب شخصيت ازخويش راندارند، اما اعطاي چنين اهليتي به شخصيت فرضي شركت تجاري، نه تنها مانعي مواجه نيست بلكه مفيد نيز هست. ازاين رو قانونگذاران اهليت شركتهاي تجاري را درمقايسه بااشخاص حقيقي توسعه داده و ازانحلال ارادي شركتهاي تجاري كه مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.[1]

شركتهاي تجاري وازجمله شركت سهامي، همانند هرشخص حقوقي ديگر به دلايل مختلف به پايان عمر وفعاليت خود مي رسند. پايان حيات شخصيت حقوقي بامفهوم انحلال همزاد است. انحلال ازمعناي گسترده تري ازآنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوي كه بطلان شركت كه شيوه اي خاص براي ختم فعاليت تجاري به شمار مي رود رانيز بايد درهمين مفهوم مدنظر قرار داد هرچند در لايحه اصلاحي1347 بطلان شركت از موارد انحلال به شمار نيامده است.[2]

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

انحلال شركت به منزله پايان عمرآنست ولازمه پايان عمر شركت اين است كه دارايي جمعي ازحالت مشاع بيرون آورده شود وميان آنان تقسيم شود. قانونگذار تصفيه اموال شركت را پس ازانحلال پيش بيني نموده است. همانطوركه تشكيل ناشي از اراده شركاست انحلال آن نيزبا اراده شركا ميسر است.[3]

موارد انحلال شركت گاه در قانون پيش بيني شده است در اين صورت انحلال قانوني است و گاهي شركت به دستور دادگاه منحل مي شود در اين صورت انحلال قضايي است.

درماده199لايحه اصلاحي1347شركتهاي سهامي درموارد زيرمنحل مي شود:

1- وقتي شركت موضوعي كه براي آن تشكيل شده است را انجام داده يا انجام آن غيرممكن شود.

2- درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منتفي شده باشد، مگر اينكه مدت قبل ازانقضاء تمديد شود.

3- در صورت ورشكستگي

4- درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتي راي به انحلال شركت دهد.

5- در صورت حكم قطعي دادگاه.

درموردبند1 اين ماده بايد گفت قبل ازحصول وقايع مندرج درهمين بند مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند با تغيير موضع شركت ازانحلال آن جلوگيري كند ولي پس ازحصول وقايع ياد شده اين امرامكان پذير نيست.[4] با انجام يافتن موضوع شركت انحلال آن واجب مي شود ولي تحقق انحلال متوقف بر تصميم مجمع عمومي فوق العاده بر انحلال مي باشد.[5] ناممكن شدن موضوع شركت وقتي ازجهات انحلال شركت است كه بعد از تشكيل شركت حادث شود درغير اينصورت ازجهات بطلان شركت است.[6]

قبلا" نوشتيم كه انحلال قضايي به مواردي گفته مي شود كه دادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد. موارد انحلال قضايي شركت سهامي درماده201 لايحه فوق الذكر به شرح زيرشمرده شده است .

1- راكد ماندن شركت درصورتي كه تايكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع شركت صورت نگرفته باشد ونيزدرصورتي كه فعاليت هاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد، شركت بايد منحل شود يا تحريك پيدا نمايد.

2- درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هريك از سالهاي مالي تا ده ما ازتاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.

3- در صورتي كه سمت تمام يا بعضي ازاعضاي هيئت مديره همچنين پست مديرعامل طي مدت زائد بر6ماه بلامتصدي مانده باشد.

4- درموردبندهاي1و2 ماده 199درصورتيكه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود ويا راي به انحلال شركت ندهد.

ب: مقايسه بين انحلال با ادغام وتجزيه

انحلال شركت به منزله پايان عمرآن است ولازمه پايان عمرشركت افراز اموال بين شركاست. درماده 199به نحوه دقيق موارد انحلال يك شركت را بيان نموده است، ليكن درقانون اصلاحي قانون تجارت 1347وقانون تجارت سال 1311و قوانين و لايحه هاي بعد ازآن ما با مبحثي راجع به ادغام وتجزيه روبه رو نيستيم كه بخواهيم درصدد بيان تفاوتها وشباهتهاي آن برآييم.

درماده 309 قانون تجارت جديد تقديمي به مجلس، شركتهاي تجاري را در مواردي قابل انحلال دانست كه همان موارد ماده 199 است، بجز بند 4 كه به اين ماده اضافه شد وبيان مي كند، ادغام يا تجزيه درصورتي كه منجربه محو شخصيت حقوقي شركت شود. با اين اوصاف قانونگذار جديد ادغام وتجزيه شركتها را ازموارد انحلال تلقي نموده است. پس اگر شركتي وارد اين مرحله شد به طوركلي شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهد. دقيقا همان ماده پيش بيني در590و592 كه بيان مي كند درادغام ساده ومركب شركتها شخصيت حقوقي خودرا ازدست مي دهند ودر تجزيه كلي شركت تجزيه شده فاقدشخصيت مي شود. در بحث انحلال هم شركتها، شخصيت حقوقي خود رااز دست مي دهند. البته نكته ي ظريفي كه دراينجا هست بحث مربوط به ماده 606 لايحه جديد است كه بيان ميدارد: انحلال شركت ياتشكيل شركت جديد در روند ادغام ياتجزيه مطابق اين قانون مستلزم رعايت احكام مربوط به تصفيه يا تشكيل شركت تجاري نيست. با اين روند درانحلال، شركت بعداز، ازدست دادن شخصيت خود منحل ودرپي آن بايد تصفيه شود؛ ليكن درادغام وتجزيه بعداز، از دست دادن شخصيت خود نيازي به گذراندن روند تصفيه ندارد، حتي نيازي به ثبت شركت جديد حاصل از ادغام وتجزيه نيست. پس همانطوركه ملاحظه ميشود ما درمبحث انحلال با انحلال قانوني وقضايي روبه رو هستيم ليكن در ادغام و تجزيه شركتي درشركت ديگر محو شده و شركت جديدي را به وجود مي آورد يا يك شركت بزرگ از هم تفكيك شده و چند شركت را به وجود مي آورد كه نياز به تصفيه و ثبت ندارند. پس ادغام و تجزيه موجب انحلال شركت هايي مي شود كه از بين مي رود بدون اينكه اموال آن تصفيه شود.

 

بند سوم: تصفيه شركت ها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه

الف: معنا ومفهوم تصفيه

تصفيه يك شركت عبارتست ازمجموعه عمليات متعاقب انحلال آن به منظور پرداخت ديون وتبديل اموال موجود به وجه نقد است.[7]  پس از انحلال شركت بايد به حال اشاعه شركت پايان داده شود و ازشركت چيزي باقي نماند در نتيجه اموال بايد ميان شركا تقسيم شود. اما چون خود شركت، درطول حياتش با اشخاص ثالث معامله كرده است وطلبكاراني دارد كه قبل ازتقسيم دارايي شركت منحل شده بايد به حق خود برسند، قانونگذار سيستم تصفيه دارايي شركت را وضع كرده است به اين معنا كه اموال پس ازنقد شدن و پرداخت حقوق طلبكاران شركت، ميان شركا تقسيم خواهدشد. ازتاريخ تقسيم، طلبكاران شركت ديگرحقي نسبت به شركت ندارند واگر طلبي ازآنها باقي مانده باشد بايد ازشركا سابق مطالبه كنند

تصفيه شركت كه عبارتست از دريافت بستانكاريها، پرداخت بدهيها وفروش داراييها شركت ونهايتا تقسيم آنچه كه پس از پرداخت ديون وهزينه ها باقي مي ماند ميان سهامداران است به محض انحلال آغاز مي گردد. اين معنا به روشني ازبخش نخست ماده206 يافت مي شودكه طبق آن" شركت به محض انحلال درحال تصفيه محسوب مي شود و...". تصفيه شركت كه روند خاتمه حيات حقوقي ومادي آن به شمار مي رود وخود متضمن عمليات چندي است درحقيقت هدف اصلي ورود شركت به مرحله انحلال است[8].

امرتصفيه درمفهوم دقيق به مجموعه عملياتي گويند كه به نقد كردن دارايي ها و طلبهاي شركت مي انجامد، امرتقسيم دارايي شركت ميان شركا نيز پس از وضع بدهيهاي شركت وپرداخت آنها صورت ميگيرد. قانونگذار دوطريق را درامرتصفيه پيش بيني نموده است .

طريق اول: طريق قراردادي و دوستانه است كه ممكن است آن را دراساسنامه پيش بيني نمود.

طريق دوم: تصفيه قانوني وآن درصورتي است كه اساسنامه براي امرتصفيه پيش بيني خاص نكرده باشد.[9]

قانون تجارت ايران مشخصي نمي كند كه شركت از چه تاريخي درحال تصفيه تلقي مي شود ولي ازماده 202 قانون تجارت چنين استنباط مي شود كه به محض انحلال شركت تصفيه آن بايد آغاز گردد، علاوه براين قانون تجارت مدتي را براي انجام يافتن امرتصفيه معين نكرده است .

براي تصفيه امورشركت سهامي دونوع مقررات جداگانه برحسب اينكه شركت ورشكست شده باشد يابه طريق ديگري منحل شود وجود دارد. قواعد مربوط به ورشكستگي تاجر قواعدعام حاكم برهمه ي تجارشخص حقيقي يا حقوقي باشد، كه ماده412لايحه به اين امرتصريح دارد وماده 204امرتصفيه بامديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده راي به انحلال دهد. درماده 314 لايحه جديد قانون تجارت تقديمي به مجلس هم به مانند ماده 203به امر تصفيه پرداخته است.

ب: مقايسه بين تصفيه با ادغام وتجزيه

همانطوركه در مبحث الف ذكر كرديم امرتصفيه به عملياتي گويند كه به نقد كردن دارايي و طلبهاي شركت مي انجامد ودر ماده 203 تصفيه امورشركت سهامي با رعايت مقررات اين ماده انجام مي گيرد. اين مرحله كه بعد از اعلان رخ مي دهد ازشركت چيزي باقي نمي ماند درنتيجه اموال بايد بين شركا تقسيم شود كه معمولا" بعد ازوضع بديهاي شركت و پرداخت آنها صورت مي گيرد.  خوب با اين وصف شخصيت حقوقي شركت بعد ازتصفيه بايد محو شود ولي درقانون تجارت ازبعضي مواد اين قانون مي توان شخصيت حقوقي شركت را استنتاج كرد. ماده 208 قانون تجارت درشركت سهامي با انحلال شركت شخصيت حقوقي پايان نمي يابد وشركت درحال تصفيه شخصيت حقوقي دارد و دارائي او متعلق به خود اوست .

پس در زمان تصفيه براي شركت شخصيت حقوقي وجود دارد و بعدآن اين شخصيت ازبين مي رود؛ ولي در ادغام و تجزيه همانطور كه قبلا ذكركرديم قانون مكتوبي دراين باب وجود ندارد و قوانين تجاري ما ساكت و راكد هستند، تا درصد مقايسه باشيم لكن درادغام، شركتي درشركت ديگر محو خواهد شد و شركت جديدي را به وجود مي آورند و اگر هم چند شركت بزرگ منفك شوند تجزيه رخ خواهد داد. و اين موضوع برخلاف قبل مورد عنايت قانون جديد قرارگرفت درادغام ساده شركت جذب شده و درادغام مركب شركتهاي طرف ادغام شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهند. در تجزيه هم درتجزيه كلي شركت تجزيه شده شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهد.

[1] كورش كاوياني، منبع پيشين، ص213.

[2] محمدرضا پاسبان، حقوق شركتهاي تجاري، انتشارات سمت، (چاپ نهم، زمستان1391)، ص352.

[3] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص126.

[4] محمود دمرچيلي،علي حاتمي و محسن قرائي، قانون تجارت درنظم حقوقي كنوني، انتشارات ميثاق عدالت، (چاپ هشتم1387) ص236.

[5] همان.

[6] همان.

[7] محمد صقري، منبع پيشين، ص235.

[8] محمدرضا پاسبان، منبع پيشين، ص366.

[9] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص137.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۹:۴۶ ] [ محمد ]
رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن

دانلود پايان نامه

سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها

دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …

 

 

پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.)

 

رشته : حسابداري

 

 

 

عنوان :

 

ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت

 

 

استاد راهنما :

 

دكتر عباس ادهم

 

 

زمستان ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: كليات پژوهش

۱-۱)مقدمه. ۳

۱-۲) بيان مسئله. ۳

۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶

۱-۴) اهداف پژوهش… ۶

۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷

۱-۶) روش پژوهش… ۶

۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷

۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷

۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷

۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸

۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸

۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹

فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش

۲-۱) مديريت سود……………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲

۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳

۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷

۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸

۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱

۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳

۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴

۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴

۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵

۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵

۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶

۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶

۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷

۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷

۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸

۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28

۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹

۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹

۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹

۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰

۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲

۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳

 

۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي…………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸

۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹

۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲

۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳

۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴

۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵

۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵

۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶

۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸

۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸

۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹

۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹

۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰

۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰

۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۱) مقدمه۵۳

۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴

۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴

۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵

۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵

۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶

۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶

۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷

۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۷۸

۳-۲) روش پژوهش… ۷۸

۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸

۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹

۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹

۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰

۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰

۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰

۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷

۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸

فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۹۰

۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱

۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵

۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶

۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷

۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷

۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹

۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰

۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰

۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳

۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵

۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷

۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

۵-۱) مقدمه. ۱۱۰

۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰

۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱

۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲

۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴

منابع. ۱۱۶

پيوست.. ۱۲۱

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲

جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹

جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱

جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱

جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴

جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴

جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵

جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95

جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶

جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷

جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹

جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹

جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱

جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴

جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶

جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱

نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲

نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵

نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰

نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴

نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶

چكيده :

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير:  رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در  مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.

واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت

 فصل اول

كليات پژوهش

۱-۱)مقدمه

گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره.

مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود.

چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

۱-۲) بيان مسئله

مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶).

تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند.  بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹).

 

يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴).

باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد.

يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱).

تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند.

در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹).

ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم.

مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۵۲

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

 

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

 

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

 

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

 

***  *** ***

ويرايش"دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …"

راهبري نوشته‌ها


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۶:۰۲ ] [ محمد ]

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري

عنوان :

بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري 

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده :
هدف اصلي مقاله "بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري" بوده و به اين ترتيب سؤال اصلي بدين صورت بيان شد: تأثير فناوري اطلاعات بر هر يك از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري چگونه است؟ با توجه به اين كه اطلاعات حسابداري، حاصل گزارش گري است، بنابراين ابتدا نوع گزارش گري كه با به كارگيري فناوري اطلاعات به دست مي آيد، بررسي شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش گري، از نظر كيفيت مورد بررسي قرار گرفت.
در راستاي انجام تحقيق بعد از مطالعات مقدماتي در مباني نظري و پژوهشي و استفاده از نظرات اساتيد و صاحبنظران منظور از فناوري در اين تحقيق مجموعه اي از سخت افراز نرم افزار ازقبيل نرم افزار هاي كاربردي ، نرم افزار هاي هوشمند ، شبكه ها ، اينترنت و ابزار هاي آن و ساير فقناوري هاي موثر بر حسابداري و گزارشگري كه گزارشكري را به سمت گزارشگري مالي برخط سوق مي دهند در نظر گرفته شد .
به منظور تعيين تأثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، ابتدا با بررسي گسترده مباني نظري، شبكه منطقي تأثير فناوري اطلاعات بر هر يك از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تدوين شد. سپس فرضيه هاي تحقيق با توجه به روابط اجزاي اصلي شبكه شكل گرفت. در نهايت، براي تأييد فرضيه ها از روش هاي آماري آزمون و آناليز واريانس و آزمون دانكن استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه فناوري اطلاعات باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات حسابداري و كاهش قابليت اعتماد آن مي شود و قابليت مقايسه را نيز به ميزان كم افزايش مي دهد.
تعداد صفحه :۲۰۱
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۳:۰۵ ] [ محمد ]

گرايش خصوصي

عنوان:

بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سني با حقوق ايران

استاد راهنما:

دكتر مرتضي حاجي پور

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده.............................................................. ۱

مقدمه.............................................................................. ۲

بيان مسئله. .............................................................................۲

اهميت و ضرورت تحقيق.. .............................................................................۴

اهداف تحقيق.. .............................................................................۶

هدف اصلي: .............................................................................۶

هدف فرعي: .............................................................................۶

سوالات تحقيق.. .............................................................................۶

فرضيه‏هاي تحقيق: .............................................................................۶

پيشينه پژوهش... .............................................................................۷

تعريف مفاهيم نظري تحقيق.. .............................................................................۹

روش تحقيق.. .............................................................................۹

سازماندهي پژوهش... .............................................................................۹

بخش اول: تقسيمات و مفاهيم. .............................................................................۱۱

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامي.. .............................................................................۱۱

مقدمه. .............................................................................۱۱

گفتار اول: نسب مشروع. .............................................................................۱۲

بند اول: نسب مشروع در حقوق ايران. .............................................................................۱۲

بند دوم: نسب در فقه اسلامي.. .............................................................................۱۵

گفتار دوم: نسب ناشي از شبهه. .............................................................................۱۷

بند اول: از ديدگاه حقوق موضوعه. .............................................................................۱۷

بند دوم: از ديدگاه فقه اسلامي.. .............................................................................۱۹

بند سوم: اجراي اماره فراش در مورد انواع شبهه. .............................................................................۲۱

بند چهارم: وطي به شبهه. .............................................................................۲۴

گفتار سوم: نسب نامشروع. .............................................................................۲۶

مقدمه. .............................................................................۲۶

مبحث اول: ولد زنا .............................................................................۲۷

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. .............................................................................۲۷

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زاني.. .............................................................................۳۱

بند سوم: ولدزنا در فقه اسلامي.. .............................................................................۳۲

مبحث دوم: جايگاه فقهي اطفال نامشروع. .............................................................................۳۳

مبحث سوم: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع. .............................................................................۳۴

بند اول: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع در قانون مدني: .............................................................................۳۴

بند دوم: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع از منظر نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه. ....................................۳۵

گفتار چهارم: تلقيح مصنوعي.. .............................................................................۳۶

بنداول: تاريخچه. .............................................................................۳۶

بند دوم: صورت هاي مختلف تلقيح مصنوعي.. .............................................................................۳۸

الف: تلقيح مصنوعي از طريق زوجين.. .............................................................................۳۸

ب: انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر. .............................................................................۳۸

ج: انتقال جنين.. .............................................................................۴۰

بند اول: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني.............................................................................۴۰

بند دوم: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي.. .............................................................................۴۰

بند سوم: نظر موافقان فقهي انتقال جنين.. .............................................................................۴۱

بند چهارم: نظر مخالفان فقهي انتقال جنين.. .............................................................................۴۲

د- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه. .............................................................................۴۲

بند اول: ديدگاه مخالفان از حيث روانشناختي: .............................................................................۴۵

بند دوم: ديدگاه حقوقدانان مخالف از حيث حقوقي: .............................................................................۴۶

بند سوم: ديدگاه موافقان از حيث روانشناختي: .............................................................................۴۷

بند چهارم:ديدگاه موافقان از حيث حقوقي: .............................................................................۴۷

ز- نظر اهل سنت و شيعه در اقسام باروري پزشكي.. .............................................................................۴۷

بند اول: نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن. ..............................۴۷

بند دوم: نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري هاي پزشكي درهمه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد  ....................۴۸

بند سوم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان. ..........................................۴۸

بند چهارم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان....................................... ۴۹

بند پنجم: نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي....................... ۴۹

و: نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در حالتهاي مختلف................................................................................ ۴۹

بند اول: نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در صور مختلف... .............................................................................۴۹

بند دوم: تلقيح مصنوعي با نطفه غير شوهر. .............................................................................۵۰

فصل دوم: فرزند خواندگي و نسب ناشي از آن. .............................................................................۵۳

مقدمه: .............................................................................۵۳

بند اول: هدف از قواعد سرپرستي كودك: .............................................................................۵۴

بند دوم: سابقه تاريخى فرزندخواندگى.. .............................................................................۵۵

بند سوم: فرزندخواندگي در اسلام. .............................................................................۵۸

بند چهارم. فوايد فرزند خواندگى.. .............................................................................۶۰

بند پنجم: فرزند خواندگي در نظام حقوقي ايران. .............................................................................۶۲

بند ششم: جايگاه فرزند خواندگي نسبت به ايرانيان غير شيعه از منظر قوانين و مقررات... ...........................۶۳

الف) فرزندخواندگي از منظر آئين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب ۲۷/۲/۸۶......................................... ۶۴

ب) فرزندخواندگي از منظر مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران مصوب ۳/۷/۸۷....................................... ۶۵

ج) فرزند خواندگي از منظر مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري.. ..............................................۶۵

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري....................................... ۶۶

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمايت از اطفال بي سرپرست و احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه:............................................................................................................... ۶۷

بند هفتم: آثار فرزند خواندگي............................................................................... ۶۷

بند هشتم: اداره اموال و نمايندگي قانوني فرزندخوانده: .............................................................................۶۹

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: .............................................................................۷۰

بند دهم: حرمت ازدواج.. .............................................................................۷۰

بند يازده: نام خانوادگي.. .............................................................................۷۱

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلي و ساير اقارب نسبي: .................................۷۱

بند سيزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبي و سببي و رضاعي سرپرست‏ها............................................. ۷۱

بند چهارده: توارث................................................................................ ۷۱

بند پانزدهم: پايان فرزندخواندگي.. .............................................................................۷۲

 

بخش دوم:  بحث حقوقي و فقهي اطفال نامشروع.............................................................................. ۷۶

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بين المللي.. .............................................................................۷۶

گفتار اول: اعلاميه جهاني.. .............................................................................۷۶

بند اول: متن اعلاميه جهاني حقوق كودك.. .............................................................................۷۷

گفتار دوم: كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۷۹

بند اول: چهار اصل كليدي در كنوانسيون. .............................................................................۸۰

بند دوم: محتواي كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۸۰

بند سوم: پاره اي از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به كنوانسيون. ...................................۸۱

بند چهارم: پاره اي از حقوق مشترك اطفال در اسلام و كنوانسيون حقوق كودك...................................... ۸۱

گفتار سوم: حق شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۸۶

بند اول: سير تصويب كنوانسيون حقوق كودك در مجلس شوراي اسلامي.. ..................................۸۶

بند دوم: موضع شوراي نگهبان در مورد كنوانسيون. .............................................................................۸۷

بند سوم: اعتراضات مجامع بين المللي به شرط ايران. .............................................................................۸۹

بند چهارم: جايگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱/۱۲/۷۲. ............................................................۹۱

گفتار چهارم: بررسي تطبيقي حقوق كودك در قرآن و كنوانسيون حقوق كودك....................................... ۹۲

بند اول: حقوق كودك در قرآن. .............................................................................۹۳

بند دوم: مقايسه تطبيقي بين قرآن و مفاد كنوانسيون در خصوص حقوق اطفال. ..................................................۹۴

فصل دوم: احكام فقهي كودكان نامشروع. .............................................................................۱۰۲

گفتار اول: آثار نسب ناشي از زنا .............................................................................۱۰۲

مبحث اول: اسلام ولدالزنا .............................................................................۱۰۲

مبحث دوم: توارث... .............................................................................۱۰۴

مبحث سوم: محرميت وازدواج.. .............................................................................۱۰۴

مبحث چهارم: حضانت و ولايت... .............................................................................۱۰۵

مبحث پنجم: نفقه. .............................................................................۱۰۶

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوين.. .............................................................................۱۰۸

مبحث هفتم: احكام متولد از تفخيذ. .............................................................................۱۰۸

گفتار دوم: جايگاه حقوقي كودكان نامشروع. .............................................................................۱۱۰

مبحث اول: حقوق مادي كودك نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند اول: نفقه طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند دوم: ارث طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۳

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانين جاريه: .............................................................................۱۱۳

ب) توارث اطفال نامشروع از ديدگاه علماي فقهي: .............................................................................۱۱۵

مبحث دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۶

بند اول: حضانت... .............................................................................۱۱۶

بند دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۱۸

بند سوم: تابعيت كودك نامشروع. .............................................................................۱۲۰

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگي پدر طبيعي.. ....................................۱۲۳

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۴

بند هشتم: مسئوليت مدني اطفال نامشروع ( صغير نامشروع ): ..............................................۱۲۶

بند نهم:  مواردي كه طهارت مولد شرط است... .............................................................................۱۲۷

بند دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع. .............................................................................۱۲۹

بخش پاياني: بحث و نتيجه گيري.. .............................................................................۱۳۱

نتيجه: .............................................................................۱۳۱

بررسي فرضيه هاي پژوهش... .............................................................................۱۳۴

فرضيه اصلي: .............................................................................۱۳۴

فرضيه فرعي اول: .............................................................................۱۳۴

فرضيه فرعي دوم: .............................................................................۱۳۴

مشكلات و محدوديت هاي پژوهش... .............................................................................۱۳۵

پيشنهادات پژوهش... .............................................................................۱۳۵

منابع. .............................................................................۱۳۷

چكيده
اطفال نامشروع، خواسته يا ناخواسته عضوي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و تنها گناه آنان اين است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان ديگر بوده كه شايد اگر ارضاي نفس خويش را در قالب قانون به سرانجام مي رساندند هرگز وضعيت اين كودكان بدين سان نمي گرديد. بر اين اساس مسئوليت حمايت از حقوق اين اطفال بر دوش قانون مي باشد و قانونگذار بايد به گونه اي با آن برخورد نمايد كه حقي از حقوق اين افراد بيگناه از بين نرفته و سرانجام آنان هم چون يك دور تسلسل باطل مثل والدين آنها (زاني و زانيه) نگردد. در اين ميان دين مبين اسلام كه شناخت كاملي از انسان و نيازهاي او دارد با استفاده از فقهاي انديشمند خود در فقه اماميه و اهل تسنن نيز، راهكارهايي عملي و مطلوب در حراست و صيانت از حقوق اين گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر كه به لحاظ نوع كاربردي و اجرا توصيفي مي باشد كه با طرح اين فرضيه كه حمايت از اطفال نامشروع در فقه اماميه و فقه اهل سنت مبناي واحدي در رعايت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه كتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است كه در فقه اماميه و فقه اهل سنت نگاهي مشترك بر اين گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانين اسلامي و به خصوص كلام وحي، توانسته اند به نكات مشتركي در اين زمينه دست يابند در اين ميان مولفه هايي هم چون وراثت، محرميت و ازدواج، نفقه، ديه و امثالهم از جمله مسايلي است كه در اين خصوص اظهار نظر در خصوص آن گرديده است از سويي ديگر حفوق موضوعه نيز با طرح مباحثي از جمله اقامتگاه، تابعيت، ولايت و قيموميت و امثالهم توانسته در اين حوزه گامهاي موثري را بردارد ضمن آنكه قبول اعلاميه هاي حقوق كودك و كنوانسيون آن نيز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقي ايران مي باشد. كما اينكه به جهت برخي شرايط ورود اطفال نامشروع در برخي مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقيه شدن از جمله مواردي است كه دين اسلام به جهت شرايط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسي در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثي است كه از ديرزمان گذشته در نظام هاي مختلف حقوقي مورد نظر انديشمندان بوده است. در ابتدا اهميتي بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمايت هاي حقوقي برخوردار نمي شده و ديدگاه جامعه به آنان كه نتيجه ناداني و گناه افراد ديگر است به چشم ديگري مي نگريستند و اين رويه از آنان در آينده افرادي سرخورده، شرور و مخل امنيت جامعه مي ساخت. بر اين اساس جوامع غربي بر آن شدند كه با استفاده از تجربيات ساير نظام هاي حقوقي به خصوص حقوق اسلام، نگاهي رسمي به حقوق اين گروه از جوامع بشري داشته باشند، كه اعلاميه هاي جهاني حقوق كودك را مي توان دليلي بر اين ادعا دانست. از سويي ديگر دين مبين اسلام با توجه به وحي و كلام الهي و استنباط فقهاي آن چه در مذهب شيعه و چه در مذهب اهل سنت، گام هاي اساسي و مطلوبي در راستاي حفظ حقوق كودكان نامشروع برداشته است. در اين ميان اسلام با نفس عمل يعني زنا مخالفت نموده، و ضمن بيان ديدگاههاي خود در خصوص اين فعل حرام، زاني و زانيه را مورد مجازات شديد قرار داده است و بدين جهت، حاصل اين عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسميت نشناخته و موانعي را در جهت آسودگي خاطر زاني و زانيه قرار داده تا بدين وسيله آنان به جهت وقوع چنين اتفاقي از اصل عمل خويش نادم و از آنجام آن خودداري نمايند. در اين ميان فقهاي اهل تسنن و فقهاي اماميه، در بسياري از موارد با يكديگر هم نظر بوده و اين اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتي را در نوع نگاه جامعه اسلامي به اين عمل بوجود آورد. لذا از انجايي كه تحقيق حاضر اهتمام بر آن دارد كه وضعيت حقوقي اطفال نامشروع را در فقه اسلامي و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار دهد اميد وار است كه اين پژوهش گامي هر چند كوچك در راستاي معرفي پويايي و گستردگي تفكر فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني در قبال نظام هاي حقوقي غربي باشند كه همواره ادعاي بشر دوستي آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۰:۰۷ ] [ محمد ]

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چكيده ......................................................................................................... ۸

فصل اول / كليات / پژوهش ...................................................................... ۹

مقدمه ........................................................................................................ ۱۰

بيان مسأله ................................................................................................ ۱۲

اهميت و ضرورت پژوهش ....................................................................... ۱۳

اهداف پژوهش ......................................................................................... ۱۵

فرضيه پژوهش ........................................................................................ ۱۵

تعاريف عملياتي ........................................................................................ ۱۵

فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/........................................................ ۱۶

مقدمه ........................................................................................................ ۱۷

هيجان و هوش هيجاني ............................................................................ ۱۷

رابطه هيجان با تفكر ................................................................................. ۱۸

تاريخچه هوش هيجاني ............................................................................. ۱۹

هوش هيجاني چيست؟............................................................................... ۲۰

نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني ............................................ ۲۴

تئوري هوش هيجاني گلمن ....................................................................... ۲۵

تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون ................................................ ۲۷

شناسايي حالت هاي هيجاني ..................................................................... ۳۳

رضايت زناشويي ..................................................................................... ۳۵

بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي .............................................. ۳۷

رضايت زناشويي و هوش هيجاني ........................................................... ۴۳

هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي .................................. ۴۵

تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي ........... ۴۷

فصل سوم (طرح تحقيق) ......................................................................... ۵۰

مقدمه ........................................................................................................ ۵۱

جامعه پژوهش ......................................................................................... ۵۱

نمونه آماري ............................................................................................. ۵۱

ابزار پژوهش ............................................................................................ ۵۲

روش تجزيه و تحليل داده ها ................................................................... ۵۲

روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني ....................................................... ۵۲

پايايي و اعتبار آزمون در ايران ............................................................... ۵۳

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي ........................................... ۵۵

روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران ......................................................... ۵۷

فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)................. ۵۹

مقدمه ........................................................................................................ ۶۰

توصيف داده ها ........................................................................................ ۶۱

بررسي و آزمون فرضيه ها ..................................................................... ۶۵

فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري) ....................................................... ۶۷

بحث و نتيجه گيري ................................................................................... ۶۸

خلاصه تحقيق ........................................................................................... ۶۹

پيشنهادهاي پژوهش ................................................................................ ۶۹

محدوديت هاي پژوهش ............................................................................ ۷۰

فهرست منابع ............................................................................................ ۷۱

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي ............................... ۶۱

جدول ۴-۲ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي ۶۲

جدول ۴-۳ توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني ..................................... ۶۳

جدول ۴-۴ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني ...... ۶۴

جدول ۴-۵ ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي ..... ۶۵

 

چكيده پايان نامه:

در اين پژوهش با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان، اجزاي هوش هيجاني و رابطه هيجان و تفكر اشاره شد. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي معرفي شده و در ادامه تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت هاي جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثرند اشاره شد و هدف اين بود كه بررسي كند آيا ميان هوش هيجاني رضايت زناشويي رابطه اي وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه همبستگي مثبت و در حد پايين مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداري آزمون ضريب همبستگي محاسبه شده معنادار نبوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته است.

 

فصل اول

موضوع پژوهش، كليات پژوهش

 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • اهميت و ضرورت پژوهش
 • تعاريف عملياتي

 

 

فصل اول

مقدمه:

روانشناسان درصدد شناسايي عواملي هستند كه با استفاده از آنها بتوان افراد را در زندگي فردي و اجتماعي ياري داد. يكي از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقيت انسان است كه در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآيندهاي شناختي و هوش عمومي بوده است. ديدگاه هاي سنتي هوشبهر تصوري محدود از استعدادهاي انسان داشتند و براي هوش فرد، محدوديت قائل شده و آن را ارثي، نسبتاً ثابت و نيز قابل تغيير مي دانستند. گذشت زمان و تجربه‌هاي علمي ثابت كرد كه بسياري از افراد كه در نمرات پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي هوش ربته بالايي را كسب مي كنند، در فراز و نشيب هاي زندگي شخصي و اجتماعي و بحرانهاي روزمره كفايت و شايستگي لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارتهاي لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمين كننده شخصيت اجتماعي، موفقيت و خشنودي در زندگي نيست.

هوارد گاردنردر سال ۱۹۸۳ ، با طرح نظريه هوش چند عاملي خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملي منفرد و تغييرناپذير فراتر رفته و تصوير غني تر و گسترده تري از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردي به عنوان كليه خودشناسي و هوش بين فردي به معناي توانايي درك افراد ديگر، الگويي دقيق و واقعي براي استفاده ثمربخش در طول زندگي معرفي نمود.

گرچه در توصيف گاردنر از هوش فردي، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر مي رسيد كه هنوز به عواطف و هيجانات آن گونه كه متناسب با نقش پيچيده آنها در زندگي انسان باشد، پرداخته نشده است.

جان ماير و پيتر سالووري در سال ۱۹۸۹، به اين روال كه چه چيزهايي موجب كسب موفقيت افراد در زندگي مي شود. اصطلاح هوش هيجاني را مطرح نموده و براي اولين بار در مقالات آموزشي خود اين گونه معرفي نمودند. هوش هيجاني توانايي است كه امكان درك احساسات و هيجانهاي خود و ديگران را به فرد مي دهد تا با استفاده از اين قابليت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدايت كند.

در سالهاي اخير اصطلاح هوش هيجاني گسترش فزاينده اي يافته، خصوصاً و زمينه كاربرد آن در تعليم و تربيت زندگي شخصي، محيط كار و تجارب، پژوهشهايي انجام شده است.

پژوهش حاضر قصد دارد در رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دهد.

بيان مسأله

سالهاست روان شناسان درصدد هستند كه به اين سئوالها پاسخ بدهند كه چرا برخي از مردم نسبت به برخي ديگر از بهداشت رواني بهتر برخوردارند كه اين سئوال به سئوال ديگري مي انجامد كه چرا برخي نسبت به برخي ديگر در زندگي موفق ترند؟ چه عواملي اين تفاوت ها را رقم مي زند؟ پاسخ به اين سئوالها بر لزوم بررسي عواملي (مهارتهاي هيجاني) كه تصور مي شود موفقيت فرد را تعيين مي كند، دخالت دارد. به سرعت روشن شد كه كليد تعيين و پيش بيني موفقيت و كاميابي تنها هوش شناختي نيست.

شواهد حاكي از آن است كه زوجها در جامعه امروزي براي برقراري و حفظ ارتباط صميمي و درك احساسات از جانب همسرشان به مشكلات فراگير و متعددي دچارند. بديهي است كه كمبودهاي موجود در كفايتهاي عاطفي و هيجاني دو همسر در كنار عوامل متعدد ديگر از قبيل (عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و...) اثرات نامطلوبي بر زندگي مشترك آنها مي گذارد و به طور منطقي هر چه نارضايتي از زندگي مشترك بيشتر باشد. احتمال ناسازگاري و جدايي افزايش مي يابد. (گلمن ۱۹۹۸) اين تحقيق به بررسي رابطه بين هوش هيجاني در رضايت زناشويي مي پردازد.

ماهيت و ضرورت پژوهش:

در زندگي مشترك، غالباً به هنگام مواجهه با مشكلات، احساس ناكامي، تحقير و... احساسات و هيجانات به جاي عقل و منطق بر همسران غلبه مي كند. لذا شناخت و هدايت هيجانات براي حفظ روابط زناشويي بسيار مهم  است با توجه به پژوهشهاي انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر مي رسد كه مولفه هاي هوش هيجاني مي توانند در رضايت زناشويي موثر باشند. «روابط صميمانه زوجين نياز به مهارتهاي ارتباطي دارد از قبيل توجه افراد به مسائل از ديد همسرانشان و توانايي درك همدلانه آنچه كه همسرشان تجربه نموده است و همچنين حساس و آگاه بودن از نيازهاي او، (گاتمن و همكاران، ۱۹۷۶).

بديهي است كه عوامل متعددي نيز مي توانند در نارضايتي زناشويي دخالت كرده و آن را تشديد نمايد. وقتي يك زوج در چرخه فزاينده انتقاد، قرار گرفتن در وضع دفاعي، خاموشي گزيدن و افكار منفي و پذيرش مكرر درماندگي هيجاني اسير شوند، اين چرخه به خودي خود منعكس كننده اين واقعيت است كه در توانايي خودآگاهي، خويشتن داري همدلي و تسكين دادن به خود و به يكديگر اختلالي وجود دارد.(گلمن، ۱۹۹۵)

همسراني كه از خودآگاهي بالاتري برخوردارنند (خويشتن داري)و در نحوه ابزار احساسات و هيجانات خود نسبت به ديگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسياري از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشويي خود مي شوند.

اگرچه تأكيد بر تأثير هوش هيجاني در احساس رضايت زناشويي به معناي ناديده انگاشتن عوامل ديگري همچون مسائل بيولوژيك، اثرات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيست. اما براي سلامت ارتباطات عاطفي و هيجاني زوجها و سلامت رواني خانواده و مقابله با بسياري از مشكلات اساسي خانواده اهميت دارد.

براي مطلوب تر ساختن روند زندگي مشترك و پيشگيري از ناكامي و بالا بودن توانايي شخصي و اجتماعي اعضاي خانواده و كاستن از آثار طلاق در جامعه توجه به راهبردهاي اكتسابي، در جهت پرورش قابليت هاي هيجاني ضروري مي نمايد.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

 1. بررسي هوش هيجاني زوجين
 2. بررسي رضايت زناشويي
 3. بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي

فرضيه كلي پژوهش

بين رضايت زناشويي و هوش هيجاني رابطه معني دار وجود دارد.

تعاريف عملياتي (كاربردي)

EQ (هيجان بهر): در اين پژوهش، هيجان بهر نمره اي است هر شركت كننده در كل آزمون و درهر يك از مولفه هاي آزمون هوش هيجاني (بار – اون) كسب مي نمايد.

رضايت زناشويي: در اين پژوهش نمره اي است كه شركت كننده از پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich كسب مي كنند.

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

تعداد صفحه :۷۱

قيمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۱:۱۳ ] [ محمد ]
توضیحات سایت

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب